Energy Weekly Publication #30 Wysokość opłaty mocowej w 2024 r.

ENERGIA ELEKTRYCZNA
}
11 września 2023

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił wysokość opłaty mocowej na rok 2024. Regulator rynku wskazał, że stawka opłaty mocowej dla odbiorców ryczałtowych (m.in. odbiorcy w gospodarstwach domowych) wynosić będzie maksymalnie 14,90 zł, a dla pozostałych odbiorców opłata będzie wynosić będzie 0,1267 zł za każdą zużytą kWh energii elektrycznej.

Przewidziany w przepisach ustawy o rynku mocy program wsparcia dostawców mocy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez utrzymanie elastycznych rezerw wykorzystywanych w czasach podwyższonego zapotrzebowania na prąd, jak również budowę nowych i modernizację istniejących jednostek wytwórczych.

Zapewnienie stabilności dostaw energii elektrycznej dla odbiorców końcowych realizowane jest m.in. przez operatorów systemów dystrybucyjnych, którzy pobierają opłatę mocową od podmiotów przyłączonych do sieci. Opłata ta jest następnie przekazywana do operatora systemu przesyłowego, odpowiedzialnego za rynek mocy w Polsce.

Wysokość opłaty mocowej zależy m.in. od wysokości prognozowanych rachunków, rocznego zużycia energii elektrycznej, jak również prognozowanych kosztów funkcjonowania rynku mocy. Stawki opłaty mocowej są ustalane oddzielnie dla odbiorców końcowych rozliczanych proporcjonalnie za każdy kWh pobranej energii elektrycznej w godzinach szczytowego zapotrzebowania oraz odbiorców rozliczanych w sposób ryczałtowy w oparciu o przedziały rocznego zużycia energii elektrycznej.

Ustawa przewiduje regulacje wspierające odbiorców o tzw. płaskim profilu zużycia energii elektrycznej, u których wielkość różnicy średniego zużycia energii elektrycznej pomiędzy godzinami objętymi opłatą mocową (godziny szczytowego zapotrzebowania) a pozostałymi godzinami wynosi maksymalnie 15%.

Docelowym jednolitym sposobem wyliczania opłaty mocowej od 1 stycznia 2028 r. będzie iloczyn stawki, ilości pobieranej energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc oraz współczynnika kwalifikacji konkretnego odbiorcy.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com

Małgorzata Biszczanik, Intern
malgorzata.biszczanik@ngllegal.com