Nasz zespół

Poznaj naszych ekspertów

NGL Legal tworzą profesjonaliści z bardzo wysoką specjalizacją i wieloletnie doświadczenie.

Dr Krzysztof Wiater

Dr Krzysztof Wiater

PARTNER

 • Doradztwo strategiczne, Konsulting biznesowy
 • Obronność i bezpieczeństwo publiczne
 • Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia

Doradztwo strategiczne, Konsulting biznesowy<br /> Obronność i bezpieczeństwo publiczne<br /> Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia

Ceniony za profesjonalizm, otwartość i umiejętność wsłuchania się w potrzeby, a jednocześnie obiektywną ocenę sytuacji i takie opracowanie rozwiązań, aby najlepiej spełniały cele biznesowe klienta.</p> <p>Krzysztof doradzał przy największych projektach z zakresu prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć, oraz w obszarze restrukturyzacji korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem klientów z sektora energetycznego i ubezpieczeniowego.</p> <p>Ponadto ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi oraz agencjami rządowymi, które zdobył reprezentując podmioty Skarbu Państwa w wielu znaczących transakcjach.</p> <p>Krzysztof jest jednym z najbardziej doświadczonych ekspertów sektora obronnego. Doradza kompleksowo w zakresie opracowywania strategii projektów, w szczególności we wszystkich kwestiach związanych z zamówieniami publicznymi i umowami offsetowymi, włączając strukturyzację projektów i negocjacje z Ministerstwem Obrony Narodowej.<br />

T: +48 787 07 01 07<br /> E: krzysztof.wiater@ngllegal.com

Dr Krzysztof Wiater
Grzegorz Godlewski

Grzegorz Godlewski

PARTNER

 • Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia
 • Restrukturyzacje i upadłość
 • Ochrona konkurencji, pomoc publiczna

Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia<br /> Restrukturyzacje i upadłość<br /> Ochrona konkurencji, pomoc publiczna

Grzegorz specjalizuje się w prawie korporacyjnym, w tym w szczególności w obsłudze fuzji i przejęć, doradzając polskim i międzynarodowym korporacjom w krajowych i transgranicznych transakcjach oraz tworzeniu joint ventures.</p> <p>Doradza także w nabywaniu i zbywaniu spółek i aktywów w trudnościach, w tym w ramach sądowych postępowań upadłościowych i restukturyzacyjnych.<br /> Ponadto, zajmuje się zagadnieniami pomocy publicznej (w tym zachęty inwestycyjne), reprezentując zarówno beneficjentów, jak i podmioty udzielające wsparcia (także w zakresie testów prywatnego inwestora i wierzyciela). Grzegorz doradza także w zakresie zgłoszeń zamiaru koncentracji organom ochrony konkurencji w Polsce i w Unii Europejskiej.</p> <p>Grzegorz posiada doświadczenie w szerokim zakresie sektorów gospodarki, ze szczególnym naciskiem na energetykę (konwencjonalna i odnawialna, przemysł wydobywczy), instytucje finansowe (ubezpieczyciele i banki), przemysł stoczniowy a także opiekę zdrowotną.<br />

T: +48 605 94 98 99<br /> E: grzegorz.godlewski@ngllegal.com

Grzegorz Godlewski
Maciej Wesołowski

Maciej Wesołowski

PARTNER

 • Energia, paliwa, gaz, energetyka odnawialna
 • Transport i logistyka
 • Prawo regulacyjne

Energia, paliwa, gaz, energetyka odnawialna<br /> Transport i logistyka<br /> Prawo regulacyjne

Maciej specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym na rzecz podmiotów z sektora energetycznego. Doradza klientom w zakresie kwestii związanych z koncesjonowaniem, taryfami, przyłączeniem do sieci, systemami wsparcia, oraz pokrywaniem kosztów osieroconych oraz innymi zasadami wytwarzania, obrotu, przesyłu oraz dystrybucji energii i paliw gazowych.<br /> Maciej doradza wytwórcom energii elektrycznej w zakresie rynku mocy oraz w procesach inwestycyjnych zarówno w energetyce konwencjonalnej, jak i odnawialnej. Posiada także bogate doświadczenie w dziedzinie prawa zamówień publicznych, ochronie konkurencji i środowiska.<br /> Jego doświadczenie obejmuje reprezentowanie stron w sprawach przed organami administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesem URE, a także przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, w tym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz Sądem Apelacyjnym w Warszawie w licznych sprawach z zakresu regulacji energetyki. Maciej reprezentował klientów również w wielu sprawach przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wspierał ich również w procesach legislacyjnych.<br /> W latach 2007 - 2010 Maciej pracował w biurze prawnym Urzędu Regulacji Energetyki, wcześniej po ukończeniu etatowej aplikacji sędziowskiej zdał egzamin sędziowski.<br />

T: +48 607 45 99 92<br /> E: maciej.wesolowski@ngllegal.com

Maciej Wesołowski
Dr Magdalena Zwolińska

Dr Magdalena Zwolińska

PARTNER

 • Prawo pracy

Prawo pracy

Magdalena specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie sporządzania umów dotyczących zatrudnienia, dokumentów wewnętrznych z zakresu prawa pracy oraz porozumień pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami. Doradza także w kwestiach związanych ze sporami zbiorowymi i zwolnieniami grupowymi. Wielokrotnie prowadziła negocjacje układów zbiorowych i innych porozumień ze związkami zawodowymi. </p> <p>Doświadczenie Magdaleny z zakresu sporów sądowych obejmuje spory o ustalenie istnienia stosunku pracy, kwestię pracy w godzinach ponadwymiarowych, mobbing oraz dyskryminację w miejscu pracy, a także przygotowywanie oraz prowadzenie wewnętrznych dochodzeń dotyczących mobbingu i molestowania w miejscu pracy. </p> <p>Magdalena jest autorką licznych publikacji, między innymi w Monitorze Prawa Pracy, Doradcy Restrukturyzacyjnym, Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej oraz w Serwisie Prawno-Pracowniczym. Jest także często zapraszana w charakterze eksperta do udziału w programach radiowych i telewizyjnych.</p> <p>Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Pracy, Sekcji Prawa Pracy przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz Polskiego Stowarzyszenia HR.<br />

T: +48 605 94 93 21<br /> E: magdalena.zwolinska@ngllegal.com

Dr Magdalena Zwolińska
Filip Opoka

Filip Opoka

PARTNER

 • Energia, paliwa, gaz, energetyka odnawialna
 • Ochrona środowiska
 • Elekromobilność i inteligentne miasta

Energia, paliwa, gaz, energetyka odnawialna <br /> Ochrona środowiska <br /> Elekromobilność i inteligentne miasta

Filip specjalizuje się w udzielaniu porad w sprawach regulacyjnych podmiotom z sektora energetyki i gazownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z sektora energetyki wiatrowej. Specjalizuje się także w doradztwie z obszaru prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z elektromobilnością.</p> <p>Filip doradza w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie udzielenia koncesji na obrót energią, gazem i innymi paliwami, jak również w postępowaniach o udzielenie warunków przyłączenia oraz przy zawieraniu umów przyłączenia do sieci.<br /> Jego doświadczenie w sektorze energetyki wiatrowej (w tym morskiej) obejmuje udział w licznych projektach dotyczących nabycia farm wiatrowych, włącznie z analizą umów charakterystycznych dla tej branży takich jak umowy GCA (umowy o przyłączenie do sieci), umowy TSA (umowy dostawy turbin), umowy GCPA (umowy zakupu zielonych certyfikatów) i umowy PPA (umowy sprzedaży energii). </p> <p>Filip doradza również w zakresie kwestii związanych z ochroną środowiska, w tym w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i prawa wodnego. Doradzał w projekcie prac legislacyjnych nad ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także w sporze z marszałkiem województwa w przedmiocie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego.</p> <p>

T: +48 608 30 61 66<br /> E: filip.opoka@ngllegal.com

Filip Opoka
Jarosław Jatczak

Jarosław Jatczak

PARTNER

 • Restrukturyzacje i upadłość
 • Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia

Restrukturyzacje i upadłość<br /> Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia

Jarosław doradza w zakresie fuzji i przejęć, sporów, a także restrukturyzacji.<br /> Pracował przy wielu procesach prywatyzacji spółek ciepłowniczych, prywatyzacji pierwszej spółki zależnej z państwowej grupy kolejowej, reprezentował inwestora (Skarb Państwa) w sporze przy realizacji budowy terminala na granicy zachodniej.</p> <p>Przez wiele lat doradzał największemu polskiemu producentowi autobusów i trolejbusów, w tym w transakcji polegającej na wykupie menedżerskim finansowanym ze środków z funduszu typu mezzanine połączonej z pozyskaniem kompleksowego finansowania operacyjnego.<br />

T: +48 509 56 69 77<br /> E: jaroslaw.jatczak@ngllegal.com

Jarosław Jatczak
Agnieszka Piskorska

Agnieszka Piskorska

PARTNER

 • Nieruchomości

Nieruchomości

Agnieszka buduje trwałe partnerskie relacje z klientami opierając współpracę na zaufaniu, wiedzy podpartej wieloletnią praktyką oraz umiejętności szybkiego reagowania na potrzeby klientów. </p> <p>Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem transakcji handlowych, biurowych i przemysłowych. Doradza inwestorom, właścicielom ziemi, deweloperom, wynajmującym oraz najemcom. </p> <p>Agnieszka doradzała przy szeregu transakcji nieruchomościowych, w tym przy skomplikowanych projektach nabycia powierzchni biurowych. Doradzała również przy projektach z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych (infrastruktura, sieci i energetyka), projektach typu greenfield oraz prawa budowlanego. </p> <p>Agnieszka łączyła praktykę prawniczą z rolą wykładowcy akademickiego. Prowadziła na Politechnice Poznańskiej serię wykładów z zakresu zagadnień prawnych dla studentów kierunków inżynierskich.</p> <p>

T: +48 602 586 130<br /> E: agnieszka.piskorska@ngllegal.com

Agnieszka Piskorska
Jarosław Witek

Jarosław Witek

PARTNER

 • Obronność i bezpieczeństwo publiczne
 • Offset
 • Sektor lotniczy i kosmiczny

Obronność i bezpieczeństwo publiczne<br /> Offset<br /> Sektor lotniczy i kosmiczny

Ekspert prawny w dziedzinie obronności, bezpieczeństwa publicznego i sektora lotniczego, w szczególności zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Uznany praktyk z ponad 11-letnim doświadczeniem. Ceniony za rzetelną, praktyczną i konkretną poradę, ciężką pracę i zaangażowanie w sukces klientów.<br /> Jarosław doradza klientom zarówno w ramach procedur Prawa Zamówień Publicznych, jak i wewnętrznych regulacji Ministerstwa Obrony Narodowej. Pomaga dostawcom na wszystkich etapach postępowań, począwszy od przygotowania ofert aż do finalnej realizacji zamówienia.<br /> Jarosław był zaangażowany w szereg negocjacji umów dostawy z Inspektoratem Uzbrojenia MON, oraz, w przypadku, gdy miało to zastosowanie, projektów offsetowych związanych z dostawą, w tym negocjował umowy w sprawie wykonania zobowiązań offsetowych z wyznaczonymi polskimi partnerami.</p> <p>Jarosław posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych krajowych, Unii Europejskiej oraz NATO (w każdym przypadku do klauzuli „tajne” włącznie).<br />

T: +48 663 96 98 99<br /> E: jaroslaw.witek@ngllegal.com

Jarosław Witek
Tomasz Ciećwierz

Tomasz Ciećwierz

PARTNER

 • Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia
 • Private Equity

Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia<br /> Private Equity

Tomasz jest cenionym ekspertem w obszarze fuzji i przejęć oraz private equity. W ciągu lat pracy zawodowej zdobył zaufanie klientów aktywnych w różnych sektorach gospodarki, którzy doceniają jego pracowitość, dokładność, pragmatyczne podejście, dążenie do rozwiązania problemów, jak również rozumienie biznesowych aspektów każdej transakcji, przy której doradza.<br /> Doradza klientom aktywnym w różnych sektorach gospodarki przy transakcjach prywatnych i publicznych, transakcjach na akcjach i aktywach, w procesach sprzedaży przedsiębiorstw, transakcji typu LBO, MBO, w procesach konsolidacji i podziałów, jak również w projektach typu joint venture oraz przy restrukturyzacjach korporacyjnych. </p> <p>Tomasz posiada bogate doświadczenie w pracy transakcyjnej na rzecz instytucji finansowych, w szczególności banków oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, którym doradza również w kwestiach regulacyjnych. Specjalizuje się ponadto w prawnych aspektach projektów migracyjnych (w tym pomiędzy instytucjami finansowymi).<br />

T: +48 22 378 75 75<br /> E: tomasz.ciecwierz@ngllegal.com

Tomasz Ciećwierz
Aleksandra Woś

Aleksandra Woś

PARTNER

 • Podatki
 • German Desk

CIT i VAT<br /> Produkcja i dystrybucja<br /> German Desk

Aleksandra jest licencjonowanym doradcą podatkowym z ponad 12-letnim doświadczeniem zdobytym w firmach tzw. wielkiej czwórki. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych. </p> <p>Doradza przy transgranicznych i transakcyjnych aspektach opodatkowania, w szczególności inwestorom z krajów niemieckojęzycznych oraz polskim przedsiębiorcom prowadzącym działalność poza granicami Polski. </p> <p>Analizuje i usprawnia procesy podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa przy wdrożeniu odpowiednich procedur podatkowych. Reprezentuje także klientów w sprawach podatkowych, w tym w postępowaniach przed polskim Ministerstwem Finansów. </p> <p>Aleksandra specjalizuje się w doradztwie dla sektora produkcyjnego, technologicznego oraz nieruchomościowego.<br />

T: +48 508 14 95 59<br /> E: aleksandra.wos@ngllegal.com

Aleksandra Woś
Paulina Bednarczyk

Paulina Bednarczyk

LIMITED PARTNER, COO

 • Strategia
 • Działalność operacyjna spółek
 • Strukturyzowanie, tranzycja, optymalizacja procesów

Strategia<br /> Działalność operacyjna spółek<br /> Strukturyzowanie, tranzycja, optymalizacja procesów

Paulina Bednarczyk, Chief Operating Oficer, ma ponad 19-letnie doświadczenie w branży usług profesjonalnych i prawniczych zdobyte w czasie pracy dla centrum usług wspólnych, kancelarii prawniczych i firm doradczych z wielkiej czwórki. </p> <p>Przez trzy lata jako Head of GSC była odpowiedzialna za stworzenie i rozwój centrum usług wspólnych DLA Piper w Warszawie, obejmującego cztery obszary wsparcia kancelarii: marketing, HR, finanse i IT. Po dwóch latach od założenia spółki zbudowała zespół liczący 240 osób. Była odpowiedzialna m.in. za plan rekrutacji, program rozwoju i utrzymania pracowników, finanse spółki, program tranzycji procesów i zarządzania zmianą, w tym ulepszania procesu – tzw. Continuous Improvement. </p> <p>Wcześniej przez ponad 5 lat pracowała w DLA Piper w dziale finansowym, w tym przez ponad 3 lata na stanowisku Financial Manager gdzie była odpowiedzialna za finanse spółki. Przedtem była audytorem w Deloitte, gdzie prowadziła projekty skupione na branży telekomunikacyjnej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta i ACCA.<br />

T: +48 501 10 04 50<br /> E: paulina.bednarczyk@nglservices.pl

Paulina Bednarczyk
Bartosz Sankiewicz

Bartosz Sankiewicz

PARTNER

 • Podatki

Podatki dochodowe<br /> Międzynarodowe prawo podatkowe i restrukturyzacje<br /> Bieżące doradztwo CIT, VAT, PIT, podatek od nieruchomości

Bartosz stawia na pierwszym miejscu kompleksowe podejście i zrozumienie szerszego kontekstu biznesowego, co zapewnia brak wycinkowego traktowania problemów klientów. Klienci cenią Bartosza za koncentrację na dostarczeniu adekwatnych rozwiązań i przedstawianiu skomplikowanych zagadnień podatkowych w sposób czytelny dla przedsiębiorcy.<br /> Doradca podatkowy, z ponad 11-letnim doświadczeniem zawodowym, w szczególności w obszarze podatków dochodowych i międzynarodowego prawa podatkowego.<br /> Doradzał przy projektach restrukturyzacyjnych, badaniach due diligence, strukturyzacjach finansowania inwestycji, reorganizacjach wewnątrzgrupowych, przeglądach w podatku od nieruchomości, a także w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego.<br /> Doświadczenie zdobywał m.in. w Crido Taxand, Ernst&Young i Deloitte.<br />

T: +48 502 38 58 88<br /> E: bartosz.sankiewicz@ngllegal.com

Bartosz Sankiewicz
Paweł Sawicki

Paweł Sawicki

PARTNER

 • Prawo karne gospodarcze i śledztwa
 • Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępstwa
 • Ryzyko i compliance

Prawo karne gospodarcze i śledztwa<br /> Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępstwa<br /> Ryzyko i compliance

Paweł łączy wszechstronne doświadczenie ze zrozumieniem konkretnej sytuacji klientów, często w krytycznych okolicznościach. Znany z tego, że identyfikuje prawdziwe przyczyny problemu i znajduje rozwiązania dla spraw pozornie przegranych.</p> <p>Adwokat z ponad 15-letnim doświadczeniem w doradztwie prawnym. Zajmuje się głównie prawem karnym, w tym przede wszystkim karnym-gospodarczym i specjalizuje się w postępowaniach sądowych i wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających. Przeprowadził dziesiątki projektów obejmujących w szczególności wewnętrzne postępowania wyjaśniające w związku z korupcją, oszustwami, nadużyciami uprawnień i działaniami na szkodę spółek. Występuje jako obrońca w procesach karnych, a także reprezentuje pokrzywdzonych (głównie firmy – ofiary nadużyć). Doradza klientom w zakresie strategii wprowadzania polityk compliance oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa. </p> <p>Dodatkowo przez blisko 10 lat doradzał największym światowym producentom programów komputerowych zrzeszonym w BSA - The Software Alliance m.in. w zakresie prawno-karnych aspektów ochrony praw autorskich.

T: +48 519 199 900<br /> E: pawel.sawicki@ngllegal.com

Paweł Sawicki
Jan Kieszczyński

Jan Kieszczyński

COUNSEL

 • Spory sądowe i arbitrażowe
 • Infrastruktura i budownictwo

Spory sądowe i arbitrażowe<br /> Infrastruktura i budownictwo

Znany z umiejętności strategicznego planowania sporu i ceniony przez klientów za profesjonalizm oraz zaangażowanie w prowadzone przez siebie sprawy.</p> <p>Adwokat z ponad 10-letnim doświadczeniem w rozwiązywaniu i wygrywaniu skomplikowanych spraw sądowych i arbitrażowych. Ma szczególne doświadczenie w doradztwie dla branży nieruchomości, budownictwa i finansowej, zarówno dla klientów międzynarodowych (w tym zagranicznych kancelarii prawnych), jak i polskich.<br /> Jan ma wszechstronne doświadczenie we wszystkich aspektach rozwiązywania sporów. </p> <p>Ma doświadczenie także w zakresie pozwów zbiorowych – pracował nad jedną z najbardziej skomplikowanych spraw w sprawie pozwów zbiorowych w polskim sektorze bankowym. Wspiera klientów w trudnych postępowaniach egzekucyjnych. </p> <p>Jan doradza także we wszystkich aspektach postępowań arbitrażowych, w tym w zakresie wykonywania polskich i zagranicznych wyroków arbitrażowych.<br />

T: +48 607 779 215<br /> E: jan.kieszczynsk@ngllegal.com

Jan Kieszczyński
Dr Anne-Marie Weber-Elżanowska LL.M.

Dr Anne-Marie Weber-Elżanowska LL.M.

COUNSEL

 • German Desk
 • Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia

German Desk<br /> Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia

W ramach NGL Legal Anne-Marie kieruje German Desk. Anne-Marie w swojej praktyce prawnej łączy wykształcenie akademickie z praktycznym, skoncentrowanym na rozwiązaniach podejściem do pomocy klientom zarówno w zakresie złożonych transakcji biznesowych, jak również ich bieżącej działalności. </p> <p>Ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze zagranicznych klientów z państw niemieckojęzycznych. W szczególności specjalizuje się w transgranicznych fuzjach i przejęciach jak i pomaga klientom przezwyciężyć wyzwania w zakresie ładu korporacyjnego związane z przyjęciem zagranicznych modeli biznesowych w spółkach zarejestrowanych w Polsce. Dzięki obszernej sieci kontaktów z kancelariami partnerskimi zapewnia również polskim klientom wsparcie prawne w projektach realizowanych w państwach niemieckojęzycznych. </p> <p>Anne-Marie jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Prawa Handlowego) gdzie wykłada prawo spółek oraz prawo cywilne. Jest autorką licznych publikacji.

T: +48 604 11 66 66<br /> E: anne.weber-elzanowska@ngllegal.com

Dr Anne-Marie Weber-Elżanowska LL.M.
Lidia Wesołowska

Lidia Wesołowska

COUNSEL

 • Spory sądowe i arbitrażowe
 • Postępowania administracyjne

Spory sądowe i arbitrażowe<br /> Postępowania administracyjne

Dzięki ponad 12-letniemu doświadczeniu w różnych dziedzinach prawa Lidia potrafi analizować problemy prawne wielopłaszczyznowo i szybko proponować rozwiązania.<br /> Lidia reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji w postępowaniach dotyczących przede wszystkim nieruchomości, w tym w sprawach o odszkodowania przyznawane w trybie specustaw oraz w sporach budowlanych. Prowadzi również spory gospodarcze.</p> <p>Lidia ma szeroką wiedzę z zakresu użytkowania wieczystego. Prowadzi badania due diligence nieruchomości. Lidia była zaangażowana w projekty dotyczące zwrotu znacjonalizowanych nieruchomości. Doradza klientom również przy projektach deweloperskich, głównie na etapie nabywania nieruchomości. </p> <p>Lidia doradza klientom z różnych sektorów, w tym spółkom z branży instalacyjnej, deweloperskiej, energetycznej, jak również samorządowym osobom prawnym, a także osobom fizycznym.<br />

T: +48 660 42 88 21<br /> E: lidia.wesolowska@ngllegal.com

Lidia Wesołowska
Paweł Białobok

Paweł Białobok

SENIOR ASSOCIATE

 • Nieruchomości
 • Infrastruktura i budownictwo

Nieruchomości<br /> Infrastruktura i budownictwo</p> <p>

Ekspert rozumiejący potrzeby klientów. Praktyk z ponad 10-letnim doświadczeniem. Ceniony za dyspozycyjność, rzetelną i szczegółową poradę oraz ciężką pracę i zaangażowanie.<br /> Paweł specjalizuje się w kwestiach związanych z prawem budowlanym i zagospodarowaniem przestrzennym, umowach dotyczących realizacji inwestycji budowlanych, zagadnieniach związanych z roszczeniami reprywatyzacyjnymi względem nieruchomości oraz ograniczeniami w obrocie nieruchomościami.</p> <p>Paweł uczestniczył m.in. w opracowaniu analiz due diligence stanu prawnego nieruchomości na rzecz międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Przygotowywał i negocjował umowy sprzedaży nieruchomości m.in. dla międzynarodowego operatora wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i międzynarodowego operatora stacji paliw. Opracowywał i negocjował umowy o roboty budowlane dotyczące realizacji obiektów przemysłowych. </p> <p>Doradzał też bankom, prowadząc analizy due diligence stanu prawnego nieruchomości dla potrzeb transakcji związanych z finansowaniem nabycia zasobów nieruchomościowych lub finansowaniem realizacji procesu inwestycyjnego.<br />

T: +48 695 20 70 12<br /> E: pawel.bialobok@ngllegal.com

Paweł Białobok
Anna Krzanicka-Burda

Anna Krzanicka-Burda

SENIOR ASSOCIATE

 • Restrukturyzacje i upadłość
 • Spory sądowe i arbitrażowe

Restrukturyzacje i upadłość<br /> Spory sądowe i arbitrażowe

Anna zajmuje się obsługą prawną dużych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Reprezentuje głównie wierzycieli, w szczególności banki, inne instytucje finansowe oraz producentów i dostawców towarów i usług.<br /> Doradza także wierzycielom, dłużnikom i nabywcom mienia w toku przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack’u).</p> <p>Z zakresu postępowań sądowych koncentruje się na zagadnieniach związanych z niewypłacalnością, w tym zaskarżaniu transakcji dokonanych ze szkodą dla wierzycieli, jak również sporach budowlanych i gospodarczych.</p> <p>Anna jest współautorką publikacji „Restrukturyzacja. Upadłość. Zagadnienia praktyczne” wydanej nakładem Wolters Kluwer, jak również wielu innych publikacji z zakresu restrukturyzacji i upadłości.</p> <p>Ponadto Anna posiada duże doświadczenie szkoleniowe. Była prelegentem na ogólnopolskich konferencjach prawniczych. Prowadzi dla klientów szkolenia i warsztaty z zakresu restrukturyzacji i upadłości, w szczególności dla klientów z sektora finansowego.<br />

T: +48 730 90 06 07<br /> E: anna.krzanicka@ngllegal.com<br />

Anna Krzanicka-Burda
Joanna Prusak

Joanna Prusak

SENIOR ASSOCIATE

 • Ochrona konkurencji, pomoc publiczna
 • Nieruchomości

Ochrona konkurencji, pomoc publiczna <br /> Nieruchomości

Doświadczony radca prawny z bardzo dobrymi umiejętnościami analitycznymi. Staranna i w pełni zaangażowana w prowadzone sprawy. </p> <p>Pracowała zarówno z krajowymi jak i międzynarodowymi klientami z różnych branż, w tym z branży chemicznej, energetycznej, opakowaniowej i FMCG. Często doradza przedsiębiorcom wdrażającym inwestycje oraz innowacyjne pomysły w specjalnych strefach ekonomicznych oraz w parkach technologicznych. </p> <p>Joanna, ma wieloletnie doświadczenie w zakresie pomocy publicznej, w tym zwłaszcza w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej. Wspiera swoich klientów w sporach związanych z pomocą publiczną i funduszami unijnymi, w tym w związku ze skargami do Komisji Europejskiej dotyczącymi pomocy bezprawnej. </p> <p>Joanna była również zaangażowana w szereg transakcji nieruchomościowych.<br />

T: +48 48 607 88 88 96<br /> E: joanna.prusak@ngllegal.com

Joanna Prusak
Aleksandra Szostak

Aleksandra Szostak

SENIOR ASSOCIATE

 • Bankowość i finanse
 • Restrukturyzacje i upadłość

Bankowość i finanse<br /> Restrukturyzacje i upadłość

Aleksandra doradzała w wielu projektach finansowania korporacyjnego, finansowania transakcji nieruchomościowych oraz przejęć spółek jak również refinansowania zadłużenia. Posiada istotne doświadczenie w zakresie sporządzania oraz negocjowania dokumentacji kredytowej oraz dokumentacji zabezpieczeń. </p> <p>Doradza zarówno wierzycielom jak i dłużnikom w zakresie prawnych aspektów restrukturyzacji zadłużenia finansowego. Praktyczne doświadczenie zdobywała pracując przy dużych projektach obejmujących restrukturyzację zadłużenia przedsiębiorstw z branży budowlanej, chemicznej oraz telekomunikacyjnej. </p> <p>Posiada także doświadczenie w zakresie doradztwa emitentom oraz obligatariuszom przy emisji obligacji.

T: +48 660 72 03 30<br /> E: aleksandra.szostak@ngllegal.com

Aleksandra Szostak

Nasz zespół: