Nasz zespół

Poznaj naszych ekspertów

NGL Legal tworzą profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem.

Dr Krzysztof Wiater

Dr Krzysztof Wiater

PARTNER

 • Doradztwo strategiczne, konsulting biznesowy
 • Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia
 • Obronność i bezpieczeństwo publiczne

Doradztwo strategiczne, konsulting biznesowy<br /> Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia<br /> Obronność i bezpieczeństwo publiczne

Ceniony za profesjonalizm, otwartość i umiejętność wsłuchania się w potrzeby, a jednocześnie obiektywną ocenę sytuacji i takie opracowanie rozwiązań, aby najlepiej spełniały cele biznesowe klienta.</p> <p>Krzysztof doradzał przy największych projektach z zakresu prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć, oraz w obszarze restrukturyzacji korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem klientów z sektora energetycznego i ubezpieczeniowego.</p> <p>Krzysztof jest jednym z najbardziej doświadczonych ekspertów sektora obronnego. Doradza kompleksowo w zakresie opracowywania strategii projektów, w szczególności we wszystkich kwestiach związanych z zamówieniami publicznymi i umowami offsetowymi, włączając strukturyzację projektów i negocjacje z Ministerstwem Obrony Narodowej.</p> <p>Ponadto ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi oraz agencjami rządowymi, które zdobył reprezentując podmioty Skarbu Państwa w wielu znaczących transakcjach.

T: +48 601 579 760<br /> E: krzysztof.wiater@ngllegal.com

Dr Krzysztof Wiater
Agnieszka Piskorska

Agnieszka Piskorska

PARTNER

 • Nieruchomości

Nieruchomości

Agnieszka buduje trwałe partnerskie relacje z klientami opierając współpracę na zaufaniu, wiedzy podpartej wieloletnią praktyką oraz umiejętności szybkiego reagowania na potrzeby klientów.<br /> Od 25 lat specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa nieruchomości w projektach dotyczących obiektów przemysłowych, logistycznych, handlowych i biurowych. Doradza inwestorom, deweloperom, wynajmującym oraz najemcom.</p> <p>Agnieszka wspierała klientów w szeregu transakcji nieruchomościowych, w tym przy skomplikowanych projektach nabycia dużych obiektów biurowych lub handlowych.</p> <p>Doradzała również przy projektach z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych (infrastruktura, sieci i energetyka), projektach typu greenfield oraz prawa budowlanego.</p> <p>Agnieszka łączyła praktykę prawniczą z rolą wykładowcy akademickiego. Prowadziła na Politechnice Poznańskiej serię wykładów z zakresu zagadnień prawnych dla studentów kierunków inżynierskich.

T: +48 602 586 130<br /> E: agnieszka.piskorska@ngllegal.com

Agnieszka Piskorska
Filip Opoka

Filip Opoka

PARTNER

 • Energia, paliwa, gaz, energetyka odnawialna
 • Ochrona środowiska
 • Elekromobilność i inteligentne miasta

Energia, paliwa, gaz, energetyka odnawialna <br /> Ochrona środowiska <br /> Elekromobilność i inteligentne miasta

Filip specjalizuje się w udzielaniu porad w sprawach regulacyjnych podmiotom z sektora energetyki i gazownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z sektora energetyki wiatrowej. Specjalizuje się także w doradztwie z obszaru prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z elektromobilnością.</p> <p>Filip doradza w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie udzielenia koncesji na obrót energią, gazem i innymi paliwami, jak również w postępowaniach o udzielenie warunków przyłączenia oraz przy zawieraniu umów przyłączenia do sieci. </p> <p>Jego doświadczenie w sektorze energetyki wiatrowej (w tym morskiej) obejmuje udział w licznych projektach dotyczących nabycia farm wiatrowych, włącznie z analizą umów charakterystycznych dla tej branży takich jak umowy GCA (umowy o przyłączenie do sieci), umowy TSA (umowy dostawy turbin), umowy GCPA (umowy zakupu zielonych certyfikatów) i umowy PPA (umowy sprzedaży energii). </p> <p>Filip doradza również w zakresie kwestii związanych z ochroną środowiska, w tym w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i prawa wodnego. Doradzał w projekcie prac legislacyjnych nad ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także w sporze z marszałkiem województwa w przedmiocie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego.</p> <p>

T: +48 608 306 166<br /> E: filip.opoka@ngllegal.com

Filip Opoka
Dr Magdalena Zwolińska

Dr Magdalena Zwolińska

PARTNER

 • Prawo pracy

Prawo pracy

Magdalena specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie sporządzania umów dotyczących zatrudnienia, dokumentów wewnętrznych z zakresu prawa pracy oraz porozumień pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami. Doradza także w kwestiach związanych ze sporami zbiorowymi i zwolnieniami grupowymi. Wielokrotnie prowadziła negocjacje układów zbiorowych i innych porozumień ze związkami zawodowymi. </p> <p>Doświadczenie Magdaleny z zakresu sporów sądowych obejmuje spory o ustalenie istnienia stosunku pracy, kwestię pracy w godzinach ponadwymiarowych, mobbing oraz dyskryminację w miejscu pracy, a także przygotowywanie oraz prowadzenie wewnętrznych dochodzeń dotyczących mobbingu i molestowania w miejscu pracy. </p> <p>Magdalena jest autorką licznych publikacji, między innymi w Monitorze Prawa Pracy, Doradcy Restrukturyzacyjnym, Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej oraz w Serwisie Prawno-Pracowniczym. Jest także często zapraszana w charakterze eksperta do udziału w programach radiowych i telewizyjnych.</p> <p>Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Pracy, Sekcji Prawa Pracy przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz Polskiego Stowarzyszenia HR.<br />

T: +48 605 949 321<br /> E: magdalena.zwolinska@ngllegal.com

Dr Magdalena Zwolińska
Agnieszka Majka

Agnieszka Majka

PARTNER

 • Products & Health
 • German Desk

Products & Health<br /> German Desk

Doświadczony prawnik procesowy i regulacyjny oraz inspirujący lider.</p> <p>Agnieszka kieruje praktyką Products & Health, która obejmuje wszystkie kwestie związane z odpowiedzialnością za produkt, bezpieczeństwem i zgodnością, a także specyficzną dla branży pracę dla sektora Life Sciences. Posiada znaczące doświadczenie w zakresie odpowiedzialności za produkt. Zajmuje się złożonymi sporami dotyczącymi produktów, doradza w kwestiach zgodności i bezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy jest to wyrób medyczny, zaawansowane technologicznie urządzenia czy nowe technologie.</p> <p>Jej praktyka regulacyjna obejmuje wsparcie sektorowe w obszarze wyrobów medycznych, produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków, nowych technologii w ochronie zdrowia oraz e-zdrowia dotyczące m.in. badań klinicznych, wprowadzania do obrotu, reklamy, oznakowania oraz nieuczciwej reklamy. Agnieszka ma doświadczenie prowadzeniu szkoleń z zakresu compliance oraz w śledztwach wewnętrznych i przeszukaniach u klientów z sektora medycznego.</p> <p>Posiada bogate doświadczenie w obsłudze klientów z krajów niemieckojęzycznych.<br />

T: +48 694 896 708<br /> E: agnieszka.majka@ngllegal.com

Agnieszka Majka
Paweł Sawicki

Paweł Sawicki

PARTNER

 • Prawo karne gospodarcze i śledztwa
 • Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępstwa
 • Ryzyko i compliance

Prawo karne gospodarcze i śledztwa<br /> Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępstwa<br /> Ryzyko i compliance

Paweł łączy wszechstronne doświadczenie ze zrozumieniem konkretnej sytuacji klientów, często w krytycznych okolicznościach. Znany z tego, że identyfikuje prawdziwe przyczyny problemu i znajduje rozwiązania dla spraw pozornie przegranych.</p> <p>Zajmuje się prawem karnym, w tym przede wszystkim karnym-gospodarczym i specjalizuje się w postępowaniach sądowych i wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających. </p> <p>Doradza klientom w zakresie strategii wprowadzania polityk compliance oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także ma bogate doświadczenie w projektach dotyczących wykrywania nadużyć i przeciwdziałania nadużyciom. Przeprowadził dziesiątki projektów obejmujących w szczególności wewnętrzne postępowania wyjaśniające w związku z korupcją, oszustwami, wyprowadzaniem majątku, nadużyciami uprawnień i działaniami na szkodę spółek. Występuje jako obrońca w procesach karnych, a także reprezentuje pokrzywdzonych.</p> <p>Dodatkowo przez blisko 10 lat doradzał największym światowym producentom programów komputerowych zrzeszonym w BSA - The Software Alliance m.in. w zakresie prawno-karnych aspektów ochrony praw autorskich. W ramach tego projektu przeprowadził ponad 800 postępowań karnych, dzięki temu nawiązał także relacje z organami ścigania z całej Polski. </p> <p>Paweł posiada następujące certyfikaty: Approved Compliance Expert (ACE), Approved AML Compliance Officer (AMLCO) i Approved Whistleblowing Compliance Officer (AWCO). Prowadzi również wykłady z tematów compliance na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Instytucie Compliance.<br />

T: +48 519 199 900<br /> E: pawel.sawicki@ngllegal.com

Paweł Sawicki
Tomasz Ciećwierz

Tomasz Ciećwierz

PARTNER

 • Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia
 • Private equity
 • Sektor finansowy

Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia<br /> Private equity<br /> Sektor finansowy<br />

Tomasz jest cenionym ekspertem w obszarze fuzji i przejęć. Zdobył zaufanie klientów aktywnych w różnych sektorach gospodarki, którzy doceniają jego pracowitość, dokładność, pragmatyczne podejście, dążenie do rozwiązania problemów, jak również rozumienie biznesowych aspektów każdej transakcji, przy której doradza.</p> <p>Tomasz ma ponad 12-letnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, w szczególności w transakcjach typu private equity. Doradza klientom aktywnym w różnych sektorach gospodarki przy transakcjach prywatnych i publicznych, transakcjach na akcjach i aktywach, w procesach sprzedaży przedsiębiorstw, transakcjach typu LBO, MBO, w procesach konsolidacji i podziałów, jak również w projektach typu joint venture oraz przy restrukturyzacjach korporacyjnych. </p> <p>Tomasz ma bogate doświadczenie w pracy transakcyjnej na rzecz instytucji finansowych, w szczególności banków oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, którym doradza również w kwestiach regulacyjnych. Specjalizuje się ponadto w prawnych aspektach projektów migracyjnych (w tym pomiędzy instytucjami finansowymi).<br />

T: +48 607 098 210 <br /> E: tomasz.ciecwierz@ngllegal.com

Tomasz Ciećwierz
Jarosław Witek

Jarosław Witek

PARTNER

 • Zamówienia obronne
 • Offset
 • Bezpieczeństwo publiczne

Zamówienia obronne<br /> Offset<br /> Bezpieczeństwo publiczne<br />

Ekspert prawny w dziedzinie obronności, bezpieczeństwa publicznego i sektora lotniczego, w szczególności zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Uznany praktyk z ponad 12-letnim doświadczeniem. Ceniony za rzetelną, praktyczną i konkretną poradę, ciężką pracę i zaangażowanie w sukces klientów.</p> <p>Jarosław doradza klientom zarówno w ramach procedur Prawa Zamówień Publicznych, jak i wewnętrznych regulacji Ministerstwa Obrony Narodowej. Pomaga dostawcom na wszystkich etapach postępowań, począwszy od przygotowania ofert aż do finalnej realizacji zamówienia.</p> <p>Jarosław był zaangażowany w szereg negocjacji umów dostawy z Inspektoratem Uzbrojenia MON, oraz, w przypadku gdy miało to zastosowanie, projektów offsetowych związanych z dostawą, w tym negocjował umowy w sprawie wykonania zobowiązań offsetowych z wyznaczonymi polskimi partnerami.</p> <p>Jarosław posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych krajowych, Unii Europejskiej oraz NATO (w każdym przypadku do klauzuli „tajne” włącznie).

T: +48 663 969 899<br /> E: jaroslaw.witek@ngllegal.com

Jarosław Witek
dr Michał Nowakowski

dr Michał Nowakowski

COUNSEL

 • FinRegTech
 • New Tech
 • AI

FinRegTech<br /> New Tech<br /> AI

Michał sam o sobie mówi, że jest pasjonatem wszystkiego co na styku nowych technologii i regulacji, w szczególności otoczenia Fintech i RegTech oraz sztucznej inteligencji.</p> <p>Specjalizuje się w regulacjach finansowych, w szczególności dotyczących bankowości korporacyjnej (był radcą prawnym w obszarze Trade & Treasury Solutions w jednym z czołowych banków) i sektora usług płatniczych (PSD2), a także szeroko rozumianego compliance oraz dynamicznie rozwijającego się obszaru FinTech, w tym w zakresie współpracy na linii bank-fintech. Jest także ekspertem w zakresie prawa finansowego UE.<br /> Posiada doświadczenie w zakresie regulacji rynków finansowych, zdobyte podczas pracy w Komisji Nadzoru Finansowego (nadużycia na rynku), Narodowym Banku Polskim (nadzór makroostrożnościowy) oraz Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (przymusowa likwidacja i restrukturyzacja).</p> <p>Jest ekspertem w dziedzinie wykorzystania nowych technologii, w tym szeroko rozumianej „sztucznej inteligencji” oraz zarządzania ryzykami ICT i danymi. Doskonale rozpoznaje potrzeby biznesowe przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk, które wpływają na prowadzoną działalność. W pracy z nowymi technologiami szczególną uwagę zwraca na wyzwania związane z przetwarzaniem różnych kategorii danych, jak również przestrzeganie zasady privacy, data protection and ethics by design and default.<br /> Michał posiada doświadczenie w pracy dla instytucji finansowych, w tym w szeroko rozumianym obszarze transformacji cyfrowej oraz automatyzacji i eliminacji zbędnych procesów oraz badań i rozwoju (R&D), a także w sektorze publicznym, w tym organach i instytucjach międzynarodowych jak Europejski Bank Centralny czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Jest przewodniczącym grupy roboczej przy KPRM ds. sztucznej inteligencji w sektorze finansowym oraz zastępcą przewodniczącego w analogicznej grupie ds. prawa i etyki. Rozumie środowisko technologiczne, a także zasady zarządzania projektami oraz metodyki zwinne. W swojej pracy stosuje SCRUM. Ma także podstawowe umiejętności programistyczne (Python).<br />

T: +48 668 002 336<br /> E: michal.nowakowski@ngllegal.com

dr Michał Nowakowski
Lidia Węcławowicz

Lidia Węcławowicz

COUNSEL

 • Spory sądowe
 • Postępowania administracyjne

Spory sądowe<br /> Postępowania administracyjne

Dzięki ponad 13-letniemu doświadczeniu w różnych dziedzinach prawa Lidia potrafi analizować problemy prawne wielopłaszczyznowo i szybko proponować rozwiązania. </p> <p>Lidia reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji w postępowaniach dotyczących przede wszystkim nieruchomości, w tym w sprawach o odszkodowania przyznawane w trybie specustaw oraz w sporach budowlanych. Prowadzi również spory gospodarcze związane z umowami handlowymi.</p> <p>Lidia prowadzi również badania due diligence nieruchomości i doradza klientom przy projektach deweloperskich, głównie na etapie nabywania nieruchomości. Była także zaangażowana w projekty dotyczące zwrotu znacjonalizowanych nieruchomości. </p> <p>Lidia doradza klientom z różnych sektorów, w tym spółkom z branży instalacyjnej, deweloperskiej, energetycznej, jak również samorządowym osobom prawnym, a także osobom fizycznym.<br />

T: +48 660 428 821<br /> E: lidia.weclawowicz@ngllegal.com

Lidia Węcławowicz
Weronika Własienko

Weronika Własienko

SENIOR ASSOCIATE

 • Nieruchomości
 • Proces inwestycyjny
 • Postępowania administracyjne

Nieruchomości<br /> Proces inwestycyjny<br /> Postępowania administracyjne

Weronika jest radcą prawnym z 14-letnim doświadczeniem zdobytym w renomowanych polskich kancelariach prawnych. W swojej praktyce zawodowej skupia się przede wszystkim na dostarczaniu praktycznych i efektywnych rozwiązań uwzględniających potrzeby biznesowe klientów.</p> <p>Weronika specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym, w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami w tym, w prawie budowlanym, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz gospodarce nieruchomościami. Posiada także doświadczenie w zakresie obsługi transakcji sprzedaży nieruchomości.</p> <p>Weronika doradzała klientom w procesach inwestycyjno-budowlanych, począwszy od analiz due diligence nieruchomości, przez negocjacje umów sprzedaży i realizację robót budowlanych, włączając reprezentację przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Reprezentowała także przedsiębiorców w postępowaniach sądowych.</p> <p>Wielokrotnie prowadziła i nadzorowała badania due diligence nieruchomości położonych na terenie całej Polski. Analizy te obejmowały nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, biurowe, magazyny czy wielkopowierzchniowe obiekty handlowe.<br />

T: +48 501 042 599<br /> E: weronika.wlasienko@ngllegal.com

Weronika Własienko
Przemysław Tacij

Przemysław Tacij

COUNSEL

 • Spory sądowe i arbitrażowe

Spory sądowe i arbitrażowe<br />

Przemysław jest doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sporach sądowych i arbitrażowych. Został wyróżniony jako Key Lawyer w rankingu The Legal 500 (Legalease) 2021 w kategorii Dispute Resolution (Rozwiązywanie Sporów).</p> <p>Reprezentuje polskich i międzynarodowych klientów w sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz przed Sądem Najwyższym. Doradza podmiotom m.in. z branży budowlanej, transportowej oraz finansowej.</p> <p>Występuje zarówno w imieniu inwestorów, jak i wykonawców w transgranicznych sporach dotyczących umów o roboty budowlane oraz umów dostawy. Doradza również w sprawach roszczeń z umów agencyjnych. Reprezentuje ubezpieczycieli w sporach z umów ochrony ubezpieczeniowej.</p> <p>Przemysław działa w imieniu spółek w sprawach uchwał zgromadzeń wspólników i w sporach z byłymi członkami zarządu. Ma także doświadczenie w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych oraz w postępowaniach post arbitrażowych.</p> <p>Przemysław ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego – wspólnej inicjatywy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Floryda.

T: +48 608 586 555<br /> E: przemyslaw.tacij@ngllegal.com

Przemysław Tacij
Celina Bujalska

Celina Bujalska

SENIOR ASSOCIATE

 • Products & Health
 • Sektor konopi

Products & Health<br /> Sektor konopi

Ceniona za umiejętność zrozumienia projektów biznesowych i produktów klientów oraz ich wnikliwej, wielopłaszczyznowej analizy prawnej. Jest niezwykle zaangażowana w prowadzone sprawy, a jej porady są jasne, rzetelne i ukierunkowane na potrzeby biznesowe klientów.<br /> Celina ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz sektora Life Sciences. Doradza również w zakresie innych produktów i usług, oferowanych podmiotom profesjonalnym oraz konsumentom. Wspiera klientów w kwestiach regulacyjnych i compliance, a także reprezentuje ich w sporach sądowych, przedsądowych i postępowaniach administracyjnych.<br /> Celina udziela porad odnoszących się do każdego etapu cyklu życia produktu. Jej praktyka obejmuje m.in. badania kliniczne, wprowadzanie produktów na rynek, dystrybucję, reklamę oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem produktu i nadzorem post-marketingowym. W zakresie rozwiązywania sporów Celina koncentruje się szczególnie na sprawach dotyczących odpowiedzialności za produkt.</p> <p>Ma ponadto doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających, zwłaszcza w sektorze Life Sciences.

T: +48 694 897 098<br /> E: celina.bujalska@ngllegal.com

Celina Bujalska
Mateusz Walczak

Mateusz Walczak

SENIOR ASSOCIATE

 • Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia

Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia

Mateusz jest szczególnie ceniony za zaangażowanie i umiejętność opracowywania trafnych rozwiązań dopasowanych do celów i potrzeb klienta.<br /> Specjalizuje się w transakcjach M&A (krajowych oraz transgranicznych), w tym z udziałem funduszy private equity, venture capital, jak również inwestorów strategicznych.</p> <p>Doradzał przy kilkudziesięciu transakcjach share deal, jak i asset deal, w różnych jurysdykcjach świadcząc usługi dla kupujących, jak i sprzedających. Pracował z podmiotami z różnych branż, w tym działających na rynku motoryzacyjnym, pożyczkowym, pośredników ubezpieczeniowych, opieki zdrowotnej, IT, farmaceutycznej czy budowy dróg i autostrad.</p> <p>Tworzył i negocjował umowy joint venture, umowy wspólników i umowy inwestycyjne, a także zapewniał wsparcie w zakresie uzyskania zgody Prezesa UOKiK na koncentrację.</p> <p>Posiada ponadto doświadczenie w doradztwie korporacyjnym, w szczególności w zakresie reorganizacji korporacyjnych oraz przygotowaniu umów handlowych.

T: +48 515 361 994<br /> E: mateusz.walczak@ngllegal.com

Mateusz Walczak
Michał Resmer

Michał Resmer

SENIOR ASSOCIATE

 • Prawo własności przemysłowej
 • Prawo autorskie
 • Nieuczciwa konkurencja

Prawo własności przemysłowej<br /> Prawo autorskie<br /> Nieuczciwa konkurencja

Michał dąży do przedstawienia klientom całościowej strategii ochrony praw własności intelektualnej, która pozwoli im efektywnie konkurować na dynamicznie zmieniającym się rynku. </p> <p>W pracy z klientem dba o wdrażanie mechanizmów wewnętrznych oraz działań, dzięki którym przedsiębiorcy są w stanie zabezpieczyć swój wieloletni dorobek albo zawczasu przygotować się na sukces własnych przedsięwzięć i działania nieuczciwych konkurentów.<br /> Przez ponad 10 lat zdobywał doświadczenie w jednej z najlepszych w Polsce kancelarii zajmujących się ochroną własności intelektualnej, doradzając przy rejestracji znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, prowadząc postępowania sporne i negocjacje oraz uczestnicząc w postępowaniach sądowych związanych z naruszeniami praw wyłącznych.</p> <p>W swojej praktyce Michał blisko współpracuje z podmiotami z branży kreatywnej, których pozycja zależy od skutecznego zabezpieczenia praw własności przemysłowej oraz praw autorskich.<br />

T: +48 508 338 438<br /> E: michal.resmer@ngllegal.com

Michał Resmer
Marta Murek

Marta Murek

SENIOR ASSOCIATE

 • Prawo pracy
 • Pracownicze dane osobowe

Prawo pracy<br /> Pracownicze dane osobowe

Marta ma kilkuletnie doświadczenie w doradztwie związanym z prawem pracy, zarówno indywidualnym jak i zbiorowym. Potrafi przedstawić skomplikowane zagadnienia w zrozumiały i przystępny sposób. </p> <p>Specjalizuje się w przygotowywaniu dokumentacji HR-owej nawiązującej i rozwiązującej stosunek pracy, aktów wewnątrzzakładowych, uczestniczyła też w dostosowywaniu zakładów pracy do wymogów bhp, jak również w postępowaniach związanych z nakładaniem kar porządkowych. Brała udział w projektach dotyczących zwolnień grupowych i sporów zbiorowych. Uczestniczyła w badaniach prawnych spółek (due diligence). W swojej pracy skupiała się też na dostosowywaniu dokumentacji HR-owej do wymogów RODO. </p> <p>Marta doradzała klientom z branży logistycznej, wyrobów medycznych, przemysłu muzycznego, bankowości czy marketów budowlanych. Jest autorką publikacji do Rzeczpospolitej i Dziennika

T: +48 666 401 138<br /> E: marta.murek@ngllegal.com

Marta Murek

Nasz zespół: