Nasz zespół

Poznaj naszych ekspertów

NGL Legal tworzą profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem.

Dr Krzysztof Wiater

Dr Krzysztof Wiater

PARTNER

 • Doradztwo strategiczne, Konsulting biznesowy
 • Obronność i bezpieczeństwo publiczne
 • Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia

Doradztwo strategiczne, Konsulting biznesowy<br /> Obronność i bezpieczeństwo publiczne<br /> Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia

Ceniony za profesjonalizm, otwartość i umiejętność wsłuchania się w potrzeby, a jednocześnie obiektywną ocenę sytuacji i takie opracowanie rozwiązań, aby najlepiej spełniały cele biznesowe klienta.</p> <p>Krzysztof doradzał przy największych projektach z zakresu prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć, oraz w obszarze restrukturyzacji korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem klientów z sektora energetycznego i ubezpieczeniowego.</p> <p>Ponadto ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi oraz agencjami rządowymi, które zdobył reprezentując podmioty Skarbu Państwa w wielu znaczących transakcjach.</p> <p>Krzysztof jest jednym z najbardziej doświadczonych ekspertów sektora obronnego. Doradza kompleksowo w zakresie opracowywania strategii projektów, w szczególności we wszystkich kwestiach związanych z zamówieniami publicznymi i umowami offsetowymi, włączając strukturyzację projektów i negocjacje z Ministerstwem Obrony Narodowej.<br />

T: +48 601 579 760 <br /> E: krzysztof.wiater@ngllegal.com

Dr Krzysztof Wiater
Grzegorz Godlewski

Grzegorz Godlewski

PARTNER

 • Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia
 • Restrukturyzacje i upadłość
 • Ochrona konkurencji, pomoc publiczna

Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia<br /> Restrukturyzacje i upadłość<br /> Ochrona konkurencji, pomoc publiczna

Grzegorz specjalizuje się w prawie korporacyjnym, w tym w szczególności w obsłudze fuzji i przejęć, doradzając polskim i międzynarodowym korporacjom w krajowych i transgranicznych transakcjach oraz tworzeniu joint ventures.</p> <p>Doradza także w nabywaniu i zbywaniu spółek i aktywów w trudnościach, w tym w ramach sądowych postępowań upadłościowych i restukturyzacyjnych.<br /> Ponadto, zajmuje się zagadnieniami pomocy publicznej (w tym zachęty inwestycyjne), reprezentując zarówno beneficjentów, jak i podmioty udzielające wsparcia (także w zakresie testów prywatnego inwestora i wierzyciela). Grzegorz doradza także w zakresie zgłoszeń zamiaru koncentracji organom ochrony konkurencji w Polsce i w Unii Europejskiej.</p> <p>Grzegorz posiada doświadczenie w szerokim zakresie sektorów gospodarki, ze szczególnym naciskiem na energetykę (konwencjonalna i odnawialna, przemysł wydobywczy), instytucje finansowe (ubezpieczyciele i banki), przemysł stoczniowy a także opiekę zdrowotną.<br />

T: +48 605 949 899<br /> E: grzegorz.godlewski@ngllegal.com

Grzegorz Godlewski
Maciej Wesołowski

Maciej Wesołowski

PARTNER

 • Energia, paliwa, gaz, energetyka odnawialna
 • Transport i logistyka
 • Prawo regulacyjne

Energia, paliwa, gaz, energetyka odnawialna<br /> Transport i logistyka<br /> Prawo regulacyjne

Maciej specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym na rzecz podmiotów z sektora energetycznego. Doradza klientom w zakresie kwestii związanych z koncesjonowaniem, taryfami, przyłączeniem do sieci, systemami wsparcia, oraz pokrywaniem kosztów osieroconych oraz innymi zasadami wytwarzania, obrotu, przesyłu oraz dystrybucji energii i paliw gazowych.<br /> Maciej doradza wytwórcom energii elektrycznej w zakresie rynku mocy oraz w procesach inwestycyjnych zarówno w energetyce konwencjonalnej, jak i odnawialnej. Posiada także bogate doświadczenie w dziedzinie prawa zamówień publicznych, ochronie konkurencji i środowiska.<br /> Jego doświadczenie obejmuje reprezentowanie stron w sprawach przed organami administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesem URE, a także przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, w tym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz Sądem Apelacyjnym w Warszawie w licznych sprawach z zakresu regulacji energetyki. Maciej reprezentował klientów również w wielu sprawach przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wspierał ich również w procesach legislacyjnych.<br /> W latach 2007 - 2010 Maciej pracował w biurze prawnym Urzędu Regulacji Energetyki, wcześniej po ukończeniu etatowej aplikacji sędziowskiej zdał egzamin sędziowski.<br />

T: +48 607 459 992<br /> E: maciej.wesolowski@ngllegal.com

Maciej Wesołowski
Dr Magdalena Zwolińska

Dr Magdalena Zwolińska

PARTNER

 • Prawo pracy

Prawo pracy

Magdalena specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie sporządzania umów dotyczących zatrudnienia, dokumentów wewnętrznych z zakresu prawa pracy oraz porozumień pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami. Doradza także w kwestiach związanych ze sporami zbiorowymi i zwolnieniami grupowymi. Wielokrotnie prowadziła negocjacje układów zbiorowych i innych porozumień ze związkami zawodowymi. </p> <p>Doświadczenie Magdaleny z zakresu sporów sądowych obejmuje spory o ustalenie istnienia stosunku pracy, kwestię pracy w godzinach ponadwymiarowych, mobbing oraz dyskryminację w miejscu pracy, a także przygotowywanie oraz prowadzenie wewnętrznych dochodzeń dotyczących mobbingu i molestowania w miejscu pracy. </p> <p>Magdalena jest autorką licznych publikacji, między innymi w Monitorze Prawa Pracy, Doradcy Restrukturyzacyjnym, Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej oraz w Serwisie Prawno-Pracowniczym. Jest także często zapraszana w charakterze eksperta do udziału w programach radiowych i telewizyjnych.</p> <p>Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Pracy, Sekcji Prawa Pracy przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz Polskiego Stowarzyszenia HR.<br />

T: +48 605 949 321<br /> E: magdalena.zwolinska@ngllegal.com

Dr Magdalena Zwolińska
Filip Opoka

Filip Opoka

PARTNER

 • Energia, paliwa, gaz, energetyka odnawialna
 • Ochrona środowiska
 • Elekromobilność i inteligentne miasta

Energia, paliwa, gaz, energetyka odnawialna <br /> Ochrona środowiska <br /> Elekromobilność i inteligentne miasta

Filip specjalizuje się w udzielaniu porad w sprawach regulacyjnych podmiotom z sektora energetyki i gazownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z sektora energetyki wiatrowej. Specjalizuje się także w doradztwie z obszaru prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z elektromobilnością.</p> <p>Filip doradza w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie udzielenia koncesji na obrót energią, gazem i innymi paliwami, jak również w postępowaniach o udzielenie warunków przyłączenia oraz przy zawieraniu umów przyłączenia do sieci.<br /> Jego doświadczenie w sektorze energetyki wiatrowej (w tym morskiej) obejmuje udział w licznych projektach dotyczących nabycia farm wiatrowych, włącznie z analizą umów charakterystycznych dla tej branży takich jak umowy GCA (umowy o przyłączenie do sieci), umowy TSA (umowy dostawy turbin), umowy GCPA (umowy zakupu zielonych certyfikatów) i umowy PPA (umowy sprzedaży energii). </p> <p>Filip doradza również w zakresie kwestii związanych z ochroną środowiska, w tym w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i prawa wodnego. Doradzał w projekcie prac legislacyjnych nad ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także w sporze z marszałkiem województwa w przedmiocie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego.</p> <p>

T: +48 608 306 166<br /> E: filip.opoka@ngllegal.com

Filip Opoka
Elżbieta Rablin-Schubert

Elżbieta Rablin-Schubert

PARTNER

 • Bankowość i finanse
 • Rynki kapitałowe

Bankowość i finanse<br /> Rynki kapitałowe

Dynamiczna osobowość, kreatywne podejście i trafna ocena sytuacji to cechy, dzięki którym Elżbieta jest bardzo skutecznym negocjatorem i prawnikiem. Adwokat z ponad 15-letnim doświadczeniem i ekspert w obsłudze transakcji finansowania, w formie kredytów, emisji instrumentów dłużnych, sprzedaży wierzytelności. </p> <p>Elżbieta doradzała przy finansowaniu największych projektów infrastrukturalnych w Polsce: 9 lotnisk (m.in. w Krakowie, Modlinie, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie), 4 stadionów (m.in. we Wrocławiu i Gdańsku), ponad 20 projektów infrastruktury transportowej (m.in. Przewozów Regionalnych, Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, Metra Warszawskiego), oraz projektów energetycznych. Doradzała również przy finansowaniu nieruchomości (m.in. Plac Unii City Shopping, Miasteczko Wilanów, Złota 44) oraz akwizycji spółek.</p> <p>Pracowała przy innowacyjnych transakcjach finansowania strukturyzowanego: pierwszych PPP w sektorze edukacji i zdrowia, pierwszym leasingu nieruchomości komunalnych, pierwszych emisjach obligacji przychodowych związku międzygminnego i municypalnych.<br /> Regularnie od 2015 roku rekomendowana w międzynarodowych rankingach prawniczych Chambers (Capital Markets: debt) i Legal 500 (Banking & Finance).

T: +48 503 746 614<br /> E: elzbieta.rablin-schubert@ngllegal.com

Elżbieta Rablin-Schubert
Agnieszka Piskorska

Agnieszka Piskorska

PARTNER

 • Nieruchomości

Nieruchomości

Agnieszka buduje trwałe partnerskie relacje z klientami opierając współpracę na zaufaniu, wiedzy podpartej wieloletnią praktyką oraz umiejętności szybkiego reagowania na potrzeby klientów. </p> <p>Od 25 lat specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa nieruchomości w projektach dotyczących obiektów przemysłowych, logistycznych, handlowych i biurowych. Doradza inwestorom, deweloperom, wynajmującym oraz najemcom. </p> <p>Agnieszka wspierała klientów w szeregu transakcji nieruchomościowych, w tym przy skomplikowanych projektach nabycia dużych obiektów biurowych lub handlowych. Doradzała również przy projektach z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych (infrastruktura, sieci i energetyka), projektach typu greenfield oraz prawa budowlanego. </p> <p>Agnieszka łączyła praktykę prawniczą z rolą wykładowcy akademickiego. Prowadziła na Politechnice Poznańskiej serię wykładów z zakresu zagadnień prawnych dla studentów kierunków inżynierskich.

T: +48 602 586 130<br /> E: agnieszka.piskorska@ngllegal.com

Agnieszka Piskorska
Jarosław Witek

Jarosław Witek

PARTNER

 • Zamówienia obronne
 • Offset
 • Bezpieczeństwo publiczne

Zamówienia obronne<br /> Offset<br /> Bezpieczeństwo publiczne<br />

Ekspert prawny w dziedzinie obronności, bezpieczeństwa publicznego i sektora lotniczego, w szczególności zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Uznany praktyk z ponad 12-letnim doświadczeniem. Ceniony za rzetelną, praktyczną i konkretną poradę, ciężką pracę i zaangażowanie w sukces klientów.</p> <p>Jarosław doradza klientom zarówno w ramach procedur Prawa Zamówień Publicznych, jak i wewnętrznych regulacji Ministerstwa Obrony Narodowej. Pomaga dostawcom na wszystkich etapach postępowań, począwszy od przygotowania ofert aż do finalnej realizacji zamówienia.</p> <p>Jarosław był zaangażowany w szereg negocjacji umów dostawy z Inspektoratem Uzbrojenia MON, oraz, w przypadku gdy miało to zastosowanie, projektów offsetowych związanych z dostawą, w tym negocjował umowy w sprawie wykonania zobowiązań offsetowych z wyznaczonymi polskimi partnerami.</p> <p>Jarosław posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych krajowych, Unii Europejskiej oraz NATO (w każdym przypadku do klauzuli „tajne” włącznie).

T: +48 663 969 899<br /> E: jaroslaw.witek@ngllegal.com

Jarosław Witek
Tomasz Ciećwierz

Tomasz Ciećwierz

PARTNER

 • Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia
 • Private equity
 • Sektor finansowy

Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia<br /> Private equity<br /> Sektor finansowy<br />

Tomasz jest cenionym ekspertem w obszarze fuzji i przejęć. Zdobył zaufanie klientów aktywnych w różnych sektorach gospodarki, którzy doceniają jego pracowitość, dokładność, pragmatyczne podejście, dążenie do rozwiązania problemów, jak również rozumienie biznesowych aspektów każdej transakcji, przy której doradza.</p> <p>Tomasz ma ponad 12-letnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, w szczególności w transakcjach typu private equity. Doradza klientom aktywnym w różnych sektorach gospodarki przy transakcjach prywatnych i publicznych, transakcjach na akcjach i aktywach, w procesach sprzedaży przedsiębiorstw, transakcjach typu LBO, MBO, w procesach konsolidacji i podziałów, jak również w projektach typu joint venture oraz przy restrukturyzacjach korporacyjnych. </p> <p>Tomasz ma bogate doświadczenie w pracy transakcyjnej na rzecz instytucji finansowych, w szczególności banków oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, którym doradza również w kwestiach regulacyjnych. Specjalizuje się ponadto w prawnych aspektach projektów migracyjnych (w tym pomiędzy instytucjami finansowymi).

T: +48 607 098 210 <br /> E: tomasz.ciecwierz@ngllegal.com

Tomasz Ciećwierz
Paweł Sawicki

Paweł Sawicki

PARTNER

 • Prawo karne gospodarcze i śledztwa
 • Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępstwa
 • Ryzyko i compliance

Prawo karne gospodarcze i śledztwa<br /> Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępstwa<br /> Ryzyko i compliance

Paweł łączy wszechstronne doświadczenie ze zrozumieniem konkretnej sytuacji klientów, często w krytycznych okolicznościach. Znany z tego, że identyfikuje prawdziwe przyczyny problemu i znajduje rozwiązania dla spraw pozornie przegranych.</p> <p>Adwokat z ponad 15-letnim doświadczeniem w doradztwie prawnym. Zajmuje się głównie prawem karnym, w tym przede wszystkim karnym-gospodarczym i specjalizuje się w postępowaniach sądowych i wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających. Przeprowadził dziesiątki projektów obejmujących w szczególności wewnętrzne postępowania wyjaśniające w związku z korupcją, oszustwami, nadużyciami uprawnień i działaniami na szkodę spółek. Występuje jako obrońca w procesach karnych, a także reprezentuje pokrzywdzonych (głównie firmy – ofiary nadużyć). Doradza klientom w zakresie strategii wprowadzania polityk compliance oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa. </p> <p>Dodatkowo przez blisko 10 lat doradzał największym światowym producentom programów komputerowych zrzeszonym w BSA - The Software Alliance m.in. w zakresie prawno-karnych aspektów ochrony praw autorskich. </p> <p>Paweł posiada następujące certyfikaty: Approved Compliance Expert (ACE), Approved AML Compliance Officer (AMLCO) and Approved Whistleblowing Compliance Officer (AWCO).

T: +48 519 199 900<br /> E: pawel.sawicki@ngllegal.com

Paweł Sawicki
Agnieszka Majka

Agnieszka Majka

PARTNER

 • Products & Health 
 • German Desk

Products & Health

Doświadczony prawnik procesowy i regulacyjny oraz inspirujący lider. </p> <p>Agnieszka kieruje praktyką Products & Health, która obejmuje wszystkie kwestie związane z odpowiedzialnością za produkt, bezpieczeństwem i zgodnością, a także specyficzną dla branży pracę dla sektora Life Sciences. Posiada znaczące doświadczenie w zakresie odpowiedzialności za produkt. Zajmuje się złożonymi sporami dotyczącymi produktów, doradza w kwestiach zgodności i bezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy jest to wyrób medyczny, zaawansowane technologicznie urządzenia czy nowe technologie. </p> <p>Jej praktyka regulacyjna obejmuje wsparcie sektorowe w obszarze wyrobów medycznych, produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków, nowych technologii w ochronie zdrowia oraz e-zdrowia dotyczące m.in. badań klinicznych, wprowadzania do obrotu, reklamy, oznakowania oraz nieuczciwej reklamy. Agnieszka ma doświadczenie prowadzeniu szkoleń z zakresu compliance oraz w śledztwach wewnętrznych i przeszukaniach u klientów z sektora medycznego.</p> <p>Posiada bogate doświadczenie w obsłudze klientów z krajów niemieckojęzycznych.

T: +48 694 896 708<br /> E: agnieszka.majka@ngllegal.com

Agnieszka Majka
Aleksandra Szostak

Aleksandra Szostak

COUNSEL

 • Bankowość i finanse
 • Restrukturyzacje i upadłość

Bankowość i finanse<br /> Restrukturyzacje i upadłość

Aleksandra doradzała w wielu projektach finansowania korporacyjnego, finansowania transakcji nieruchomościowych oraz przejęć spółek jak również refinansowania zadłużenia. Posiada istotne doświadczenie w zakresie sporządzania oraz negocjowania dokumentacji kredytowej oraz dokumentacji zabezpieczeń. </p> <p>Doradza zarówno wierzycielom jak i dłużnikom w zakresie prawnych aspektów restrukturyzacji zadłużenia finansowego. Praktyczne doświadczenie zdobywała pracując przy dużych projektach obejmujących restrukturyzację zadłużenia przedsiębiorstw z branży budowlanej, chemicznej oraz telekomunikacyjnej. </p> <p>Posiada także doświadczenie w zakresie doradztwa emitentom oraz obligatariuszom przy emisji obligacji.

T: +48 660 720 330<br /> E: aleksandra.szostak@ngllegal.com

Aleksandra Szostak
Paweł Białobok

Paweł Białobok

COUNSEL

 • Nieruchomości
 • Infrastruktura i budownictwo

Nieruchomości<br /> Infrastruktura i budownictwo

Ekspert rozumiejący potrzeby klientów. Praktyk z ponad 12-letnim doświadczeniem. Ceniony za dyspozycyjność, rzetelną i szczegółową poradę oraz ciężką pracę i zaangażowanie.</p> <p>Paweł specjalizuje się w kwestiach związanych z prawem budowlanym i zagospodarowaniem przestrzennym, umowach dotyczących realizacji inwestycji budowlanych, zagadnieniach związanych z roszczeniami reprywatyzacyjnymi względem nieruchomości oraz ograniczeniami w obrocie nieruchomościami.</p> <p>Paweł uczestniczył m.in. w opracowaniu analiz due diligence stanu prawnego nieruchomości na rzecz międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Przygotowywał i negocjował umowy sprzedaży nieruchomości m.in. dla międzynarodowego operatora wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i międzynarodowego operatora stacji paliw. Opracowywał i negocjował umowy o roboty budowlane dotyczące realizacji obiektów przemysłowych.</p> <p>Doradzał też bankom, prowadząc analizy due diligence stanu prawnego nieruchomości dla potrzeb transakcji związanych z finansowaniem nabycia zasobów nieruchomościowych lub finansowaniem realizacji procesu inwestycyjnego.

T: +48 695 207 012<br /> E: pawel.bialobok@ngllegal.com

Paweł Białobok
Lidia Węcławowicz

Lidia Węcławowicz

COUNSEL

 • Spory sądowe i arbitrażowe
 • Postępowania administracyjne

Spory sądowe i arbitrażowe<br /> Postępowania administracyjne

Dzięki ponad 12-letniemu doświadczeniu w różnych dziedzinach prawa Lidia potrafi analizować problemy prawne wielopłaszczyznowo i szybko proponować rozwiązania.<br /> Lidia reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji w postępowaniach dotyczących przede wszystkim nieruchomości, w tym w sprawach o odszkodowania przyznawane w trybie specustaw oraz w sporach budowlanych. Prowadzi również spory gospodarcze.</p> <p>Lidia ma szeroką wiedzę z zakresu użytkowania wieczystego. Prowadzi badania due diligence nieruchomości. Lidia była zaangażowana w projekty dotyczące zwrotu znacjonalizowanych nieruchomości. Doradza klientom również przy projektach deweloperskich, głównie na etapie nabywania nieruchomości.</p> <p>Lidia doradza klientom z różnych sektorów, w tym spółkom z branży instalacyjnej, deweloperskiej, energetycznej, jak również samorządowym osobom prawnym, a także osobom fizycznym.

T: +48 660 428 821<br /> E: lidia.weclawowicz@ngllegal.com

Lidia Węcławowicz
Małgorzata Studniarek

Małgorzata Studniarek

SENIOR ASSOCIATE

 • Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia
 • Procesy reorganizacyjne

Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia<br /> Procesy reorganizacyjne

Małgorzata doradza klientom przy transakcjach fuzji i przejęć, w szczególności z udziałem inwestorów private equity. Specjalizuje się również w procesach reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw. </p> <p>Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas reprezentowania klientów z sektora publicznego i prywatnego zarówno po stronie sprzedawców jak i kupujących w transakcjach na udziałach i aktywach. </p> <p>Wyróżnia się jako lider zespołu, w szczególności w zakresie koordynacji badań prawnych due diligence. Ponadto jest aktywnie zaangażowana w przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej oraz przygotowuje pozostałe dokumenty korporacyjne.</p> <p>Małgorzata zajmuje się także procesami reorganizacyjnymi i restrukturyzacyjnymi przedsiębiorstw, w ramach których doradza w procesach połączeń, podziałów i przekształceń spółek oraz udziela bieżącego doradztwa korporacyjnego.

T: +48 606 351 262<br /> E: malgorzata.studniarek@ngllegal.com

Małgorzata Studniarek
Celina Bujalska

Celina Bujalska

SENIOR ASSOCIATE

 • Products & Health

Products & Health

Ceniona za umiejętność zrozumienia projektów biznesowych i produktów klientów oraz ich wnikliwej, wielopłaszczyznowej analizy prawnej. Jest niezwykle zaangażowana w prowadzone sprawy, a jej porady są jasne, rzetelne i ukierunkowane na potrzeby biznesowe klientów. </p> <p>Celina ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz sektora Life Sciences. Doradza również w zakresie innych produktów i usług, oferowanych podmiotom profesjonalnym oraz konsumentom. Wspiera klientów w kwestiach regulacyjnych i compliance, a także reprezentuje ich w sporach sądowych, przedsądowych i postępowaniach administracyjnych.</p> <p>Celina udziela porad odnoszących się do każdego etapu cyklu życia produktu. Jej praktyka obejmuje m.in. badania kliniczne, wprowadzanie produktów na rynek, dystrybucję, reklamę oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem produktu i nadzorem post-marketingowym. W zakresie rozwiązywania sporów Celina koncentruje się szczególnie na sprawach dotyczących odpowiedzialności za produkt. </p> <p>Ma ponadto doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających, zwłaszcza w sektorze Life Sciences.<br />

T: +48 694 897 098<br /> E: celina.bujalska@ngllegal.com

Celina Bujalska
Joanna Prusak

Joanna Prusak

SENIOR ASSOCIATE

 • Ochrona konkurencji, pomoc publiczna
 • Nieruchomości

Ochrona konkurencji, pomoc publiczna<br /> Nieruchomości

Doświadczony radca prawny z bardzo dobrymi umiejętnościami analitycznymi. Staranna i w pełni zaangażowana w prowadzone sprawy.<br /> Pracowała zarówno z krajowymi jak i międzynarodowymi klientami z różnych branż, w tym z branży chemicznej, energetycznej, opakowaniowej i FMCG. Często doradza przedsiębiorcom wdrażającym inwestycje oraz innowacyjne pomysły w specjalnych strefach ekonomicznych oraz w parkach technologicznych.</p> <p>Joanna, ma wieloletnie doświadczenie w zakresie pomocy publicznej, w tym zwłaszcza w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej. Wspiera swoich klientów w sporach związanych z pomocą publiczną i funduszami unijnymi, w tym w związku ze skargami do Komisji Europejskiej dotyczącymi pomocy bezprawnej.</p> <p>Joanna była również zaangażowana w szereg transakcji nieruchomościowych.

T: +48 607 888 896<br /> E: joanna.prusak@ngllegal.com

Joanna Prusak
Katarzyna Wusaty

Katarzyna Wusaty

SENIOR ASSOCIATE

 • Energetyka i surowce
 • Proces inwestycyjny
 • Doradztwo regulacyjne

Energetyka i surowce<br /> Proces inwestycyjny<br /> Doradztwo regulacyjne

Katarzyna koncentruje się na doradztwie prawnym w kwestiach regulacyjnych, kontraktowych i korporacyjnych na rzecz podmiotów prowadzących działalność w sektorach energetyki oraz surowców naturalnych. Wspiera klientów w negocjacjach kluczowych kontraktów zakupowych i inwestycyjnych, a także doradza przedsiębiorstwom energetycznym w zakresie ich bieżącej działalności.</p> <p>Katarzyna ma bogate doświadczenie w sprawach dotyczących zabezpieczania pozycji kontraktowych klientów przy transakcjach zawieranych w branży energetycznej. Uczestniczyła w negocjowaniu i konstruowaniu szeregu umów dotyczących realizacji inwestycji związanych z budową i przebudową strategicznych obiektów dla spółek z sektora energetycznego i infrastrukturalnego. </p> <p>Jej doświadczenie obejmuje ponadto doradztwo prawne oraz sporządzanie analiz prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa energetycznego oraz prawa cywilnego.

T: +48 669 123 030<br /> E: katarzyna.wusaty@ngllegal.com

Katarzyna Wusaty
Marcin Pabis

Marcin Pabis

SENIOR ASSOCIATE

 • Prawo autorskie
 • Umowy IT

Prawo autorskie<br /> Umowy IT

Marcin specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności na rzecz klientów z sektora IT. Doskonale zna i rozumie problemy branży nowych technologii, z powodzeniem dostarczając klientom rozwiązania ułatwiające prowadzenie biznesu.</p> <p>Ma wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu, audycie i negocjacji kontraktów z branży IT, w tym umów dotyczących sprzedaży oprogramowania, wdrożeń, SLA oraz outsourcingu zespołów programistów. </p> <p>Doradza również w obszarze praw autorskich i wyzwań, przed jakimi stają spółki z obszaru nowych technologii, w szczególności w zakresie wyważenia interesów software house’ów i ich klientów. </p> <p>Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w kilku spółkach z branży IT, m.in. na stanowisku Head of Legal w dużym software house. Jest absolwentem studiów podyplomowych w obszarach zamówień publicznych, własności intelektualnej oraz prawa pracy.

T: +48 784 613 169<br /> E: marcin.pabis@ngllegal.com<br />

Marcin Pabis
Edyta Stefanowicz

Edyta Stefanowicz

SENIOR ASSOCIATE

 • Prawo pracy

Prawo pracy

Edyta rzetelnie analizuje problemy i proponuje optymalne rozwiązania. Swoją dokładnością zyskuje zaufanie klientów.</p> <p>Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Sporządzała opinie i informacje prawne, tworzyła umowy oraz wewnętrzne dokumenty (procedury, regulaminy). </p> <p>Szczególnie bliska jest jej problematyka sporów sądowych. Reprezentowała klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, głównie z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego. Jej doświadczenie w sądowych sporach pracowniczych obejmowało reprezentowanie pracodawców (w tym między innymi: dużego przedsiębiorstwa z branży transportowej i logistyki oraz jednego z największych autoryzowanych dealerów samochodów osobowych w Polsce) w procesach zainicjowanych przez pracowników. </p> <p>Udzielała wsparcia przedsiębiorcom z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności w sprawach związanych z zatrudnianiem i rozwiązywaniem stosunków pracy, odpowiedzialnością porządkową i materialną pracowników, tworzeniem i wprowadzaniem zmian do wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania) oraz zagadnieniami dotyczącymi rady pracowników i relacji ze związkami zawodowymi. Uczestniczyła w badaniach prawnych spółek (due diligence).<br />

T: +48 609 857 923<br /> E: edyta.stefanowicz@ngllegal.com

Edyta Stefanowicz

Nasz zespół: