Nasz zespół

Dr Marek Grzywacz

COUNSEL

Marek jest osobą zorientowaną na cel i zawsze szuka optymalnego rozwiązania dla Klienta, z uwzględnieniem jego planów, strategii biznesowej, a także możliwości inwestycyjnych i rynkowych. Specjalizuje się w prawie energetycznym, bezpieczeństwie surowcowym oraz postępowaniach administracyjnych.

Doradza klientom w zakresie aspektów regulacyjnych z sektora gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz energii odnawialnej. Wspiera również przemysł energochłonny oraz procesy transformacji energetycznej przedsiębiorstw w Polsce.
Marek doradza w postępowaniach koncesyjnych i innych postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wspiera podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci gazowej lub elektroenergetycznej, a także zapewnia pomoc przedsiębiorstwom energetycznym w ich przemianach podmiotowych (z uwzględnieniem krajowych ram regulacyjnych).

Wraz z Klientami poszukuje najlepszych rozwiązań prawnych i technicznych w ramach stopniowego odchodzenia od stosowania paliw kopalnych (bardzo często przez paliwo pomostowe), w kierunku energetyki odnawialnej. Doradza również w tematach związanych z instrumentami bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego państwa, w tym w zakresie zapasów obowiązkowych ropy naftowej, paliw i gazu ziemnego.

Wobec otaczających nas już i czekających w niedalekiej przyszłości wyzwań społecznych, ekonomicznych, środowiskowych i politycznych, szeroko rozumiany sektor energetyczny wymaga świeżego, otwartego i innowacyjnego podejścia czy wychodzenia poza utarte schematy. Zapewni to najlepsze warunki do rozwoju nie tylko przedsiębiorstw energetycznych ale i całej gospodarki.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa (Summa cum laude) oraz stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego (z wyróżnieniem), na podstawie rozprawy: „Prawnoadministracyjne instrumenty bezpieczeństwa surowcowego państwa”. Uczestniczył w pobytach badawczych, stażach naukowych i konferencjach na Uniwersytecie w Wuhan (Chiny), UC Berkeley (USA), Lund University (Szwecja) oraz Universidad de Sevilla (Hiszpania). Jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji naukowych, komentarzy i podręczników akademickich z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa energetycznego, czy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

SPECJALIZACJE:

Energia, paliwa, gaz, energetyka odnawialna

M: + 48 602 730 613​
E: marek.grzywacz@ngllegal.com