Nasz zespół

Dr Marek Grzywacz

PARTNER, RADCA PRAWNY

Marek specjalizuje się w prawie energetycznym, bezpieczeństwie energetycznym i surowcowym oraz w postępowaniach administracyjnych. Doradza klientom w zakresie aspektów regulacyjnych funkcjonowania sektora gazu ziemnego, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz energii odnawialnej w Polsce.

Wspiera również przemysł energochłonny oraz procesy transformacji energetycznej krajowych przedsiębiorstw w ramach stopniowego odchodzenia od stosowania paliw kopalnych, w kierunku energetyki odnawialnej. Jest osobą zorientowaną na cel i dążącą do wypracowania optymalnego rozwiązania dla klienta, z uwzględnieniem jego planów, strategii biznesowej, a także uwarunkowań technicznych czy możliwości inwestycyjnych i rynkowych.

Marek doradza klientom w ramach prowadzonych postępowań inwestycyjnych, a także w postępowaniach koncesyjnych i innych postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz przez inne organy administracji rządowej i samorządowej.

Jest autorem i współautorem około 30 publikacji naukowych, komentarzy i podręczników akademickich z zakresu prawa administracyjnego, prawa energetycznego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

SPECJALIZACJE:

Energia elektryczna, ropa, gaz, ciepło, odnawialne źródła energii
Transformacja energetyczna
Postępowania administracyjne

M: + 48 602 730 613​
E: marek.grzywacz@ngllegal.com