Nasz zespół

Lidia Węcławowicz

PARTNER, RADCA PRAWNY

Lidia jest ekspertem z ponad 16-letnim doświadczeniem. Potrafi analizować problemy prawne wielopłaszczyznowo i szybko proponować rozwiązania.

Reprezentuje klientów przed sądami gospodarczymi, cywilnymi, a także w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Posiada szerokie doświadczenie z zakresu prawa nieruchomości, w tym w sprawach o odszkodowania przyznawane w trybie specustaw, w sporach z umów o roboty budowlane, z umów przedwstępnych, w sporach dotyczących użytkowania wieczystego, a także w postępowaniach wieczystoksięgowych.

Lidia prowadzi spory gospodarcze na tle niewykonania lub nienależytego wykonania umów handlowych, w tym spory odszkodowawcze. Prowadzi także spory z czynów niedozwolonych. Lidia reprezentuje nadto wierzycieli przy zaskarżaniu uchwalonych układów w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Lidia doradza klientom z różnych sektorów, w tym spółkom z branży instalacyjnej, deweloperskiej, energetycznej, jak również samorządowym osobom prawnym, a także osobom fizycznym.

SPECJALIZACJE:

Postępowania sądowe
Postępowania arbitrażowe
Alternatywne metody rozwiązywania sporów
Postępowania administracyjne

T: + 48 660 428 821
E: lidia.weclawowicz@ngllegal.com