Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE, wprowadzającą m.in. zmiany w funkcjonowaniu klastrów  energii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także dostosowującą krajowe przepisy do prawa unijnego.

W ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw przedstawiono m.in. nową definicję klastra energii, w ramach której zrezygnowano z wyliczenia podmiotów, mogących wchodzić w jego skład, na rzecz wskazania obligatoryjnego uczestnictwa jednego z podmiotów z obszaru samorządowego – jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalnej lub spółki z większościowym udziałem spółki komunalnej.

Tym samym, zgodnie z zapowiedziami ustawodawcy, w praktyce wyłączona zastała możliwość tworzenia klastrów energii bez bezpośredniego lub pośredniego udziału jednostek samorządu terytorialnego.

Z definicji legalnej pojęcia klaster energii do przepisów materialnych przeniesiono także warunek dotyczący terytorialności. Klaster energii dalej będzie mógł działać na obszarze jednego powiatu lub 5 sąsiadujących ze sobą gmin.

W ustawie zaproponowano również nowy system wsparcia dla członków klastrów energii, obejmujący m.in. zwolnienie z opłaty OZE i kogeneracyjnej, części zmiennej opłaty dystrybucyjnej czy obowiązków dotyczących nabywania i przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia.

Utworzony zostanie ponadto rejestr klastrów energii, prowadzony przez Prezesa URE, co będzie wiązało się m.in. z dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczymi.

Ustawa w opisywanym powyżej zakresie wejdzie w życie częściowo z dniem 1 stycznia 2024 r.

Jednocześnie warto również wskazać, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomiło dedykowany program, w ramach którego klastry energii będą mogły otrzymać dofinansowanie na działania przedinwestycyjne (do 1,55 mln zł), a w dalszej części również dofinansowanie do samej inwestycji. Składanie wniosków będzie możliwe już od 12 września 2023 r.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com