Narodowy Cel Wskaźnikowy jest jednym z krajowych instrumentów mających zapewnić ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w ramach transportu drogowego i kolejowego. Sektor transportu odpowiada obecnie za około 25% światowej emisji CO2, co spowodowało objęcie go obowiązkiem redukcyjnym  w ramach Unii Europejskiej.

Narodowy Cel Wskaźnikowy, regulowany w Ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, to obowiązek zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnym wolumenie paliw ciekłych zużywanych w transporcie drogowym i kolejowym. W 2023 r. minimalny udział wynosi 8,9%.

Powyższy obowiązek dotyczy każdego profesjonalnego podmiotu działającego na rynku paliw ciekłych, który rozporządza paliwami lub zużywa je na własne potrzeby, wyłączając normalne zużycie paliw podczas transportu.

Aby biokomponenty mogły być zaliczone na poczet realizacji NCW, muszą  one spełniać tzw. kryteria zrównoważonego rozwoju. Dotyczą one m.in. gruntów, na których produkowane są surowce rolne czy zawartości węgla w glebie. Podmioty realizujące NCW mogą skorzystać z trzech mechanizmów ułatwiających wykonanie tego obowiązku: opłaty zastępczej, współczynnika redukcyjnego i mnożnika.

Mechanizm opłaty zastępczej pozwala na wniesienie uzupełniająco odpowiedniej kwoty pieniężnej na rzez NFOŚiGW, w przypadku osiągnięcia minimalnego poziomu realizacji NCW (obecnie 80%).

Współczynnik redukcyjny pozwala na zmniejszenie minimalnego udziału biokomponentów w przypadku wykorzystania co najmniej 70 biokomponentów wytworzonych z surowców rolniczych.

Mnożnik pozwala natomiast na zaliczenie podwojonej wartości energetycznej biokomponentów wytworzonych z określonych surowców, wskazanych w załączniku do ustawy.

Realizacja NCW nadzorowana jest przez Prezesa URE. Nieosiągnięcie określonego poziomu zagrożone jest karą sięgającą nawet do 15% przychodu zobowiązanego.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com

Kamil Jakubowski, Junior Associate
kamil.jakubowski@ngllegal.com