22 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ceny referencyjnej biometanu. Określenie ceny referencyjnej to niezbędny element wprowadzenia i funkcjonowania  systemu wsparcia dla biometanu.

Na wczesnym etapie rozwoju rynku lub wykorzystania nowej technologii, ustawowe systemy wsparcia stanowią istotną zachętę i potwierdzenie kierunków działania dla potencjalnych inwestorów. W przypadku biometanu, polscy przedsiębiorcy stosunkowo długo oczekiwali na opracowanie oraz wdrożenie krajowego instrumentu pomocowego, mogącego stanowić swoisty impuls inwestycyjny.

Biometan, zgodnie z Ustawą o odnawialnych źródłach energii to gaz uzyskany z biogazu, biogazu rolniczego lub wodoru odnawialnego, poddanych procesowi oczyszczenia. Może być on wprowadzany do sieci gazowej, transportowany w postaci sprężonej albo skroplonej środkami transportu innymi niż sieci gazowe, lub wykorzystywany bezpośrednio do tankowania pojazdów silnikowych bez konieczności jego transportu.

Wprowadzony w ramach jednej z ostatnich nowelizacji ustawy system wsparcia dla biometanu oparty jest na odsprzedaży biometanu wprowadzanego do sieci gazowej po stałej cenie oraz zasadzie pokrycia ujemnego salda. Mogą
w nim uczestniczyć instalacje OZE służące do wytwarzania biometanu, o łącznej mocy zainstalowanej, przeliczonej na moc zainstalowaną elektryczną nie większą niż 1 MW.

Stała cena zakupu biometanu jest równa cenie referencyjnej biometanu, obowiązującej na dzień złożenia stosownej deklaracji. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia, cena referencyjna dla instalacji OZE służącej do wytwarzania biometanu została ustalona w wysokości:

  • 538 złotych za 1 MWh – wytwarzanie z biogazu;
  • 545 złotych za 1 MWh – wytwarzanie z biogazu rolniczego.

Aktualna cena referencyjna stanowi punkt odniesienia do oceny opłacalności danego projektu i wyboru metod finansowania.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com

Kamil Jakubowski, Junior Associate​
kamil.jakubowski@ngllegal.com