Co to jest Alternatywna Spółka Inwestycyjna (,,ASI”)?

Alternatywna Spółka Inwestycyjna została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w dniu 4 czerwca 2016 r. na mocy ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (,,Ustawa Zmieniająca”). Celem Ustawy Zmieniającej była implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (,,Dyrektywa ZAFI”).

ASI prowadzi działalność inwestycyjną, a jej wyłącznym przedmiotem działalności jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Klasyfikacja ASI jako alternatywny fundusz inwestycyjny pozwala na stworzenie liberalnej polityki inwestycyjnej umożliwiającej inwestowanie w bardzo szerokie spektrum aktywów w tym między innymi udziały, papiery wartościowe, poprzez waluty, surowce, nieruchomości, wierzytelności i instrumenty pochodne.

Dla kogo?

Formuła Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej może być wykorzystywana przez fundusze Venture Capital, Private Equity oraz inwestorów, którzy wcześniej działali za pośrednictwem Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, w tym funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. ASI może również działać jako spółka jednoosobowa.

 

 

 

Zarządzanie ASI

ASI może posiadać dwa rodzaje zarządzających

  • Wewnętrznie zarządzający ASI – spółka kapitałowa, w tym spółka europejska, będąca samą ASI;
  • Zewnętrznie zarządzający ASI – spółka kapitałowa będąca komplementariuszem ASI.

Zarządzający ASI pełni podobną rolę jak Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w przypadku Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych.

 

Pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com

Marcin Zdziera, Associate
marcin.zdziera@ngllegal.com