Efektywność energetyczna jest jednym z kluczowych elementów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej. Przypominamy, że 30 czerwca 2023 r. upływa termin kolejnego rozliczenia przez podmioty zobowiązane obowiązku uzyskania oszczędności energii. Wykonanie obowiązku  za dany rok następuje do 30 czerwca trzeciego roku następującego po roku, którego obowiązek dotyczy.

Ustawa o efektywności energetycznej nakłada wymóg uzyskania oszczędności energii lub wprowadzenia środków poprawy efektywności energetycznej na cały szereg podmiotów, w tym na:

  1. przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu energią elektryczną, ciepłem lub gazem ziemnym i sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Polski,
  2. niektórych odbiorców końcowych,
  3. towarowe domy maklerskie w zakresie transakcji na giełdzie towarowej,
  4. podmioty paliwowe wprowadzające do obrotu paliwa ciekłe.

Realizacja obowiązku może nastąpić poprzez:

  1. zrealizowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego,
  2. uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej,
  3. uiszczenie przez podmiot zobowiązany opłaty zastępczej.

W przypadku opłaty zastępczej można zrealizować swój obowiązek jedynie do określonej ustawowo wysokości (dla danego roku kalendarzowego). Jednakże, opłata zastępcza może zostać uregulowana w wyższej wysokości, o ile podmiot zobowiązany wykaże, że w roku kalendarzowym (którego dotyczy obowiązek) składał zlecenia kupna praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej, a ich cena była wyższa niż jednostkowa opłata zastępcza w jej podstawowej wysokości.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com