Energy Weekly Publications #16 Platforma Paliwowa – nowy system teleinformatyczny

PALIWA CIEKŁE
}
17 kwietnia 2023

Już od 1 lipca 2023 r. rozpocznie swoje funkcjonowanie Platforma Paliwowa – system teleinformatyczny prowadzony przez Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, w ramach którego realizowane będą wszystkie obowiązku sprawozdawcze i informacyjne, wykonywane przez przedsiębiorstwa paliwowe.

Platforma Paliwowa ma na celu usprawnienie wykonywania obowiązków sprawozdawczych przez podmioty posiadające koncesje na wytwarzanie, obrót (w tym obrót z zagranicą), magazynowanie i/lub przeładunek oraz przesył paliw ciekłych, a także wpisane do Rejestru Podmiotów Przywożących. Podmioty te są zobowiązane do cyklicznego składania sprawozdań oraz informacji dotyczących prowadzonej działalności m.in. do Prezesa URE.

Począwszy od dnia 1 lipca 2023 r. przedsiębiorcy w branży paliw ciekłych nie będą już mogli skorzystać z możliwości składania sprawozdań i informacji w postaci papierowej ani w postaci elektronicznej za pośrednictwem ePUAP.
W konsekwencji, wszelkie dokumenty przedkładane do Prezesa URE, w tym również wszelkie korekty oraz uzupełnienia, będą musiały zostać przesłane przez portal Platformy Paliwowej.

Zgodnie z założeniami, Platforma Paliwowa ma obejmować działania m.in. dotyczące przedkładania:

  1. comiesięcznych sprawozdań o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych i ich przeznaczeniu, a także o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych;

  2. informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności;

  3. wszelkich sprawozdań do RARS związanych z zapasami obowiązkowymi paliw i opłatą zapasową;

  4. wszelkich sprawozdań do URE związanych z realizacją NCW i NCR.

Jeżeli dane przedsiębiorstwo paliwowe nie zarejestrowało się jeszcze na Platformie Paliwowej, niezbędne jest niezwłoczne przesłanie kompletu dokumentów do RARS.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com