Celem tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego jest zapewnienie zaopatrzenia Polski w gaz ziemny oraz zminimalizowanie skutków zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa, wystąpienia sytuacji awaryjnej w sieci gazowej, jak również nieprzewidzianego wzrostu  jego zużycia.

Szczegółowe zasady dotyczące zapasów obowiązkowych gazu ziemnego zostały zawarte w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Zgodnie z ustawą, zapasy obowiązkowe gazu ziemnego utrzymywane są przez:

  1. przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą,

  2. podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego.

Wielkość zapasów obowiązkowych gazu ziemnego musi odpowiadać co najmniej 30-dniowemu średniemu dziennemu przywozowi tego gazu dokonanemu w okresie pomiędzy 1 kwietnia roku poprzedzającego a 31 marca roku bieżącego.

Jednocześnie, podmioty zobowiązane do utrzymywania zapasów są zobligowane do corocznego przedkładania do Prezesa URE, w terminie do 15 maja, informacji o planowanej wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Po weryfikacji organu regulacyjnego, zapasy w zatwierdzonej wielkości utrzymywane są w okresie od 1 października do 30 września roku następnego.

Zapasy obowiązkowe gazu ziemnego stanowią własność przedsiębiorstw, jednak pozostają one w dyspozycji ministra właściwego do spraw energii, którego zgoda jest wymagana do uruchomienia zapasów przez OSP.

W przypadku wykorzystania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, ich uzupełnienia do określonej w ustawie wielkości należy dokonać w terminie do 4 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło ich uruchomienie.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com