W przypadku wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagrożenia bezpieczeństwa gazowego państwa, zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego, gwałtownego nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń, instalacji lub sieci czy nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego, przepisy unijne i krajowe pozwalają na wprowadzenie ograniczeń godzinowych i dobowych w poborze gazu ziemnego. Ograniczenia te mogą być wdrażane dopiero po wykorzystaniu wszystkich środków rynkowych.

Przepisy Ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym przewidują obowiązek opracowywania przez operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Podlegają one corocznej aktualizacji, niezależnie od bieżącej sytuacji na rynku gazu ziemnego oraz uwarunkowań geopolitycznych.

Ujęte w planach ograniczenia określa się w tzw. stopniach zasilania (od 1 do 12), którym odpowiadają maksymalne wolumeny gazu ziemnego i maksymalna moc poboru, z której korzystać mogą poszczególni odbiorcy. Co jednak istotne, przepisy krajowe przewidują rozbudowany katalog odbiorców chronionych (w tym m.in. odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych), których ograniczenia nie dotyczą lub dotyczą w mniejszym stopniu w stosunku do pozostałych odbiorców. W przypadku wprowadzenia poszczególnych stopni zasilania odbiorcy mają obowiązek stopniowego zmniejszania poboru gazu ziemnego od wielkości mocy maksymalnego poboru (1. stopień) do całkowitego zaprzestania poboru gazu ziemnego (11. lub 12. stopień).

Ograniczenia mają na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania systemu gazowego oraz gwarancji bezpieczeństwa osób przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com