W przypadku wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagrożenia m.in. w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, w tym przede wszystkim bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa osób, przepisy Prawa energetycznego pozwalają na wprowadzenie ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

Szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. Ograniczenia mogą być jednak wprowadzane dopiero w sytuacjach, gdy OSD i OSP wyczerpią wszelkie dostępne środki służące zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego.

Operatorzy zobowiązani są do corocznego opracowywania planów wprowadzania ograniczeń dla odbiorców przyłączonych do sieci danego operatora. Plany te podlegają również uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Ewentualna limitacja dostarczania i poboru energii elektrycznej dotyczy jednak, co do zasady, wyłącznie odbiorców w zakresie posiadanych przez nich obiektów, dla których określona w umowach łączna wielkość mocy wynosi co najmniej 300 kW. Przepisy rozporządzenia przewidują liczne wyjątki dla obiektów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

Wielkość planowanych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej określa się w tzw. stopniach zasilania, oznaczonych dla energii elektrycznej od 11. do 20. stopnia. W przypadku wprowadzenia 11. stopnia zasilania odbiorcy mogą pobierać moc w obiekcie w maksymalnej wielkości wynikającej z zawartych umów. 20 stopień oznacza natomiast obowiązek stosowania mocy minimalnej poboru, wskazanej przez operatora. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej stanowią krajowy środek mający na celu złagodzenie kryzysu elektroenergetycznego, a plany wprowadzania ograniczeń stanowią krajowy środek przygotowawczy, zgodnie przepisami unijnymi.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com