Zapasy interwencyjne ropy naftowej i produktów naftowych stanowią  jeden z podstawowych instrumentów zapewniania bezpieczeństwa paliwowego państwa. Wobec obecnej sytuacji geopolitycznej w Europie, utrzymywanie rezerw obowiązkowych paliw i innych surowców wydaje się szczególnie istotne. 

Mechanizm tzw. zapasów interwencyjnych ropy naftowej
i produktów naftowych, uwzględniający postanowienia unijne i międzynarodowe, został uregulowany w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Celem utrzymywania rezerw jest zapewnienie ciągłości zaopatrzenia naszego państwa w ropę naftową i produkty naftowe w sytuacji wystąpienia zakłóceń w dostawach na rynek krajowy oraz konieczności wypełniania zobowiązań międzynarodowych. Powinny one pozwolić na zaspokojenie krajowych potrzeb przez co najmniej 90 dni.

Ustawowa kategoria zapasów interwencyjnych obejmuje:

  1. zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, tworzone i utrzymywane przez producentów i handlowców,

  2. zapasy agencyjne, tworzone i utrzymywane przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Od 31 grudnia 2017 r. producenci i handlowcy tworzą i utrzymują zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw w wielkości odpowiadającej iloczynowi 53 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku zaś gazu płynnego (LPG) wolumen ten stanowi iloczyn 30 dni i średniej dziennej produkcji gazu płynnego lub jego przywozu.

Jednocześnie producenci i handlowcy zobowiązani są uzyskać wpis do rejestru systemu zapasów interwencyjnych prowadzonego przez Prezesa RARS oraz do uiszczania dodatkowej opłaty zapasowej.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com