Kontrowersyjna kwestia nadawania pism procesowych przesyłkami powyżej 2 kg prawdopodobnie zostanie wkrótce uregulowana zarówno na przyszłość, jak i wstecznie.

Pojawiały się głosy twierdzące, że nadanie pisma paczką (przesyłką powyżej 2 kg) nie jest równoznaczne z zachowaniem terminu do dokonania czynności procesowej, bo paczka miała nie być kwalifikowana jako przesyłka polecona na gruncie prawa pocztowego.

Zmiana ustawowa dokonywana w ramach kolejnej dużej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego czeka na podpis prezydenta (ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, druk 2650).

Nadanie każdego rodzaju przesyłki będzie równoznaczne z wniesieniem do Sądu

Dotychczasowa regulacja otrzyma nowe brzmienie:

Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w zagranicznej placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem tego pisma do sądu.

Skuteczność dotychczas nadanych przesyłek rejestrowanych (wsteczna moc przepisu)

Wprowadza się przepis przejściowy regulujący sytuację wszystkich dotychczas wysłanych przesyłek rejestrowanych:

Ważne! Przesyłka rejestrowana to przesyłka pocztowa (tj. rzecz opatrzona oznaczeniem adresata i adresem, przedłożona do przyjęcia lub przyjętą przez operatora pocztowego w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi) przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczaną za pokwitowaniem odbioru.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pismo procesowe nadane przesyłką rejestrowaną w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655), uważa się za oddane w formie przesyłki poleconej, jeżeli do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie rozstrzygnięto prawomocnie o zwrocie lub odrzuceniu tego pisma.

Jesteś zainteresowany tym tematem?
Skontaktuj się z nami

KONTAKT

Lidia Węcławowicz, Partner
lidia.weclowicz@ngllegal.com

Przemysław Tacij, Counsel
przemyslaw.tacij@ngllegal.com