Już od prawie roku transgraniczny obrót energią elektryczną funkcjonuje w ramach mechanizmu jednolitego łączenia rynków energii elektrycznej, wykorzystującego metodę optymalizacji dostępnych zdolności przesyłowych, opartą na fizycznych rozpływach energii (flow-based).

Działania na rzecz stworzenia spójnego wewnętrznego rynku energii elektrycznej w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej spowodowały w ostatnim czasie podjęcie kolejnych działań w ramach łączenia rynków („market coupling”), w oparciu o przepisy rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi.

Problematyka market coupling’u związana jest z ujednoliceniem obszarów regulacyjnych i rynkowych w celu wykluczenia bezpośredniej transgranicznej sprzedaży energii elektrycznej związanej z różnicami cenowymi.

Mechanizm opiera się na trzech założeniach:

  1. jednolity algorytm do obliczania cen energii elektrycznej,
  2. gromadzenie danych o zdolnościach przesyłowych energii elektrycznej na połączeniach międzysystemowych,
  3. odpowiedzialność poszczególnych giełd energii za swój obszar rynkowy.

Uczestnicy poszczególnych obszarów rynkowych nie dokonują rezerwacji zdolności przesyłowych, lecz zawierają umowy sprzedaży na swoim rynku, dzięki dokonaniu ogólnej wyceny zdolności przesyłowych i, w konsekwencji, ostatecznej ceny energii elektrycznej.

Market coupling jest modelem docelowym dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a od czerwca 2022 r. funkcjonuje w ramach regionu CORE (Austria, Belgia, Czechy, Chorwacja, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry).

Dzięki mechanizmowi jednolitego łączenia rynków handel energią elektryczną odbywa się w sposób bardziej efektywny (w zakresie wykorzystania zdolności przesyłowych) i transparentny, co jest odpowiedzią m.in. na wyzwania związane z transformacją energetyczną.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com