Do dnia 31 sierpnia 2023 r. odbiorcy przemysłowi, którzy złożyli w ubiegłym roku stosowne oświadczenia
w
przedmiocie wyliczenia wartości współczynnika zużycia energii elektrycznej i zostali wpisani do wykazu odbiorców przemysłowych, prowadzonego przez Prezesa URE, są zobowiązani do realizacji obowiązku sprawozdawczego.

Odbiorcą przemysłowym jest odbiorca końcowy, którego  przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność oznaczona kodami PKD wymienionymi w ustawie o OZE, dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3%.

Przez współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej rozumie się natomiast stosunek kosztów energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby do wartości dodanej brutto, obliczany jako średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat poprzedzających rok realizacji obowiązku.

Obowiązek złożenia oświadczeń dotyczy poprzedniego roku kalendarzowego, w którym dany odbiorca został umieszczony w wykazie odbiorców przemysłowych prowadzonym przez Prezesa URE. Celem przedłożenia informacji jest zarówno potwierdzenie posiadania statusu odbiorcy przemysłowego, co rzutuje na utrzymanie wpisu w rejestrze, jak również uzyskanie zmniejszenia kosztów wsparcia dla OZE w związku z kosztami zakupu energii elektrycznej w roku ubiegłym.

W ramach obowiązku nałożonego na odbiorców przemysłowych obligatoryjne jest złożenie oświadczenia oraz informacji m.in. o ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku umarzania świadectw pochodzenia czy wykonaniu obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej.

W przypadku braku prawidłowej realizacji obowiązku sprawozdawczego, na odbiorców przemysłowych nałożone mogą zostać kary pieniężne. Ponadto może to się wiązać z brakiem możliwości uzyskania ulg na najbliższe lata, jak również ze zwrotem uzyskanej do tej pory pomocy publicznej.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com