Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) nie jest jedynym obowiązkiem w Polsce związanym z unijnymi celami ograniczania emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu. Kolejnym tego typu zobowiązaniem jest tzw. Narodowy Cel Redukcyjny (NCR). W odróżnieniu od NCW nie dotyczy on wyłącznie udziału komponentów odnawialnych, a odnosi się wprost do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw, innych surowców i energii wykorzystywanych w celach napędowych.

Narodowy Cel Redukcyjny to obowiązek zapewnienia 6% ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, LPG, gazu ziemnego (CNG i LNG), oleju do silników statków żeglugi śródlądowej lub wodoru, stosowanych w transporcie.

Zgodnie z ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, do osiągnięcia redukcji emisji są zobowiązani importerzy i producenci paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, LPG i oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, dostawcy gazu ziemnego (CNG i LNG) do stacji paliwowej lub stacji zakładowej oraz fakultatywnie, po wyrażeniu Prezesowi URE chęci przystąpienia do realizacji obowiązku redukcyjnego, także dostawcy energii elektrycznej do pojazdów samochodowych.

Obowiązek redukcji emisji gazów cieplarnianych dotyczy całego cyklu życia powyższych paliw. W odróżnieniu od NCW, realizacja obowiązku może odbywać się nie tylko poprzez udział biokomponentów w końcowym produkcie, ale również poprzez stosowanie LPG i CNG (niższy wskaźnik emisji gazów cieplarnianych niż np. benzyna), a nawet redukcję emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym (np. w formie ograniczenia spalania gazów w tzw. pochodniach).

Realizację obowiązku potwierdza się przez złożenie sprawozdania rocznego do Prezesa URE w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku realizacji obowiązku.

Dopuszcza się również wspólne realizowanie obowiązków
w zakresie NCR, o czym informuje się w sprawozdaniu rocznym.

Brak realizacji obowiązku zagrożony jest karą w wysokości do 15% przychodów podmiotu zobowiązanego.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com

Kamil Jakubowski, Junior Associate
kamil.jakubowski@ngllegal.com