Do 8 listopada 2023 r. przedsiębiorcy energochłonni mogą ubiegać się o wsparcie w ramach rządowego programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”. Łączny budżet wynosi aż 5,5 mld zł.

Celem programu jest udzielenie wsparcia finansowanego w ramach pokrycia kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorców energochłonnych, ponoszących dodatkowe koszty związane z wysokimi cenami energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2023 r. Wsparcie udzielane jest w formie pomocy podstawowej (refundacje) lub pomocy zwiększonej (forma zaliczkowa).

Wysokość pomoc finansowanej będzie obliczana w oparciu o poniesione koszty kwalifikowane związane z zakupem energii elektrycznej lub gazu w pierwszym i drugim półroczu 2023 r. (dla pomocy podstawowej) oraz przez cały rok (dla pomocy zwiększonej). Maksymalna kwota pomocy w formie refundacji nie może jednak przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych oraz 4 mln EUR. W przypadku zaliczki, pomoc nie może być większa niż 80% kosztów kwalifikowanych oraz 40 mln EUR.

Wnioskodawcą w zakresie pomocy podstawowej może być jedynie przedsiębiorstwo przemysłu energochłonnego:

  • którego koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. stanowiły co najmniej 3% ich wartości produkcji sprzedanej oraz
  • które w ostatnim zamkniętym roku obrotowym uzyskało min. 50% przychodu lub wartości produkcji z działalności w jednej lub wielu podklasach PKD zawartych w sekcjach B (górnictwo i wydobywanie) i C (przetwórstwo przemysłowe).

O wsparcie w formie pomocy zwiększonej mogą ubiegać się jedynie podmioty z sektorów określonych przez KE jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności.

Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Został on opracowany na podstawie przepisów ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com

Małgorzata Biszczanik, Intern
malgorzata.biszczanik@ngllegal.com