Energy Weekly Publications #34 Piaskownice regulacyjne

REGULACJE PRAWA ENERGETYCZNEGO
}
9 października 2023

W ramach ostatniej nowelizacji Prawa energetycznego, implementującej szereg przepisów unijnych do krajowego porządku prawnego, wprowadzono również rozwiązanie umożliwiające przyznanie przez Prezesa URE odstępstw od stosowania niektórych przepisów ustawy. Powstałe w ten sposób tzw. piaskownice regulacyjne mają na celu przetestowanie innowacyjnych rozwiązań, które będą mogły być stosowane w przyszłości na szerszą skalę.

Zgodnie z postanowieniami Prawa energetycznego, przedmiotowe odstępstwo może, co do zasady, dotyczyć:

  • obowiązku przedkładania do zatwierdzenia instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, o ile sieć nie obejmuje połączeń z innymi krajami;
  • obowiązku uzgadniania planu rozwoju;
  • warunków uzyskania koncesji i warunków prowadzenia działalności koncesjonowanej;
  • obowiązku przedłożenia do zatwierdzenia taryfy (z wyłączeniem OSD).

Beneficjentami piaskownic regulacyjnych mogą być wyłącznie podmioty realizujące projekty mające na celu wdrażanie innowacyjnych technologii, usług, produktów, modeli współpracy użytkowników systemu, rozwiązań technologicznych lub teleinformatycznych na korzyść transformacji energetycznej, inteligentnych sieci
i infrastruktury, rozwoju lokalnego bilansowania oraz wzrostu efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury energetycznej.

Wnioskodawca musi jednocześnie wykazać m.in. istnienie barier regulacyjnych, uniemożliwiających realizację projektu bez uzyskania odpowiedniej ulgi w zakresie obowiązków.

Prezes URE wprowadza odstępstwa w drodze decyzji administracyjnej na okres nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejny okres trzyletni.

Piaskownice regulacyjne są rozwiązaniem szeroko stosowanym również w innych krajach Unii Europejskiej.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com

Małgorzata Biszczanik, Intern
malgorzata.biszczanik@ngllegal.com