Energy Weekly Publications #40 Projekty wspierające rozwój infrastruktury energetycznej w UE – projekty PCI i PMI

PROJEKTY PCI I PMI
}
20 listopada 2023

Aby osiągnąć unijne cele gospodarczo-klimatyczne, w szczególności wspierać dążenie do neutralności klimatycznej, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i integracji europejskiego rynku energii, od 2013 r., co dwa lata, Komisja Europejska sporządza listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) oraz przedmiotem wzajemnego zainteresowania (PMI).

W oparciu o zaktualizowane rozporządzenie TEN-E, ograniczające wsparcie dla infrastruktury paliw kopalnych i koncentrujące się na transgranicznej infrastrukturze energetycznej przyszłości, co dwa lata przyjmowana jest lista projektów mających zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów UE do 2030 r. Obejmuje ona projekty PCI, które są realizowane na terytorium UE, a także projekty PMI, realizowane przez  państwa UE we współpracy z państwami trzecimi.

Projekty infrastrukturalne uznane za kluczowe i wpisane na listę PCI lub PMI mogą m.in. skorzystać z uproszczonych procedur wydawania zezwoleń i decyzji administracyjnych (maksymalny okres 3,5 roku), a także uzyskać dostęp do wsparcia finansowego w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Lista publikowana przez Komisję Europejską opierana jest na regionalnych listach kandydujących projektów PCI/PMI, przygotowanych przez regionalne grupy projektowe, ustanowione na mocy rozporządzenia TEN-E.

Akt ten wskazuje strategiczne obszary wsparcia projektowego, w tym dotyczące energii elektrycznej (sieci przesyłowe, magazynowanie, energetyka morska), projektów z obszaru wodoru, elektrolizerów, a także inteligentnych sieci elektroenergetycznych, inteligentnych sieci gazowych oraz transgranicznych sieci dwutlenku węgla (składowanie i transport).

W przeszłości, Komisja Europejska objęła w/w listą m.in. projekt terminala LNG w Świnoujściu, gazociąg Baltic Pipe, Rurociąg Pomorski, terminal naftowy w Gdańsku, jak też liczne połączenia międzysystemowe. Poprzednia lista PCI z 2021 r. uwzględniała również projekty z sektora gazu ziemnego, nieobjęte już ewentualnym wsparciem w obecnej wersji rozporządzenia.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.


KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel marek.grzywacz@ngllegal.com

Małgorzata Biszczanik, Intern malgorzata.biszczanik@ngllegal.com