Rejestr podmiotów przywożących jest jednym z rejestrów prowadzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w związku z procesem zapewniania bezpieczeństwa paliwowego i fiskalnego państwa. Wpis do Rejestru dokonywany jest w drodze decyzji administracyjnej i obejmuje wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) dokonujące przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej – zarówno w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego (z państw Unii Europejskiej), jak i w ramach importu.

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru nie dotyczy jednak wszystkich paliw ciekłych, a jedynie paliw wskazanych w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji, oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Rejestr ten jest jawny, a przedmiotowe informacje są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych lub  zaprzestania wykonywania działalności przywozowej, podmiot przywożący jest zobowiązany odpowiednio – do złożenia wniosku o zmianę wpisu lub o wykreślenie wpisu z rejestru.

Dopiero z chwilą uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących przedsiębiorca może formalnie rozpocząć dokonywanie przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku podjęcia
i prowadzenia działalności bez wymaganej decyzji administracyjnej, podmiot ten może podlegać karze pieniężnej w wysokości nawet do 2,5 mln zł.

Z wpisem do rejestru podmiotów przywożących związane są także dodatkowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne nakładane na przedsiębiorcę.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com