Zdarza nam się prowadzić sprawy, w których, w toku postępowania administracyjnego następuje zmiana firmy wnioskodawcy. Okazuje się wtedy, że znajomość wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym nie jest tak powszechna jak wskazywałoby obowiązujące w tym zakresie domniemanie.

Wielokrotnie zdarzało się, że organy administracyjne w dacie wydania decyzji na rzecz spółki (wnioskodawcy) nie sprawdzały aktualności wpisów jej dotyczących w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i często adresowały decyzje na rzecz spółki pod starą nazwą, pomimo, że chwili wydania decyzji nowa firma spółki była już ujawniona w KRS.

Pomimo wynikającej z ustawy o KRS zasady jawności, orzecznictwo wskazuje, że organy administracji nie mają obowiązku monitorowania wszystkich wpisów w KRS. Oznaczenie strony jest jednak zgodnie z KPA elementem obowiązkowym decyzji, więc weryfikacja danych indywidualizujących adresata decyzji administracyjnej tj. firmy, siedziby powinna być w takim wypadku regułą.

Wydawać by się mogło, że nie jest to istotny problem. Pomimo wydania decyzji na rzecz wnioskodawcy oznaczonego „starą nazwą” w celu wykazania tożsamości adresata powinien wystarczyć pełny odpis z KRS. Jednakże, spotkaliśmy się nie raz z zaskakującym stanowiskiem organów administracji, że w wyniku zmiany firmy powstaje całkiem nowa spółka, a przestaje istnieć spółka z dawną nazwą. Możemy więc wyobrazić sobie sytuację, w której spółka po otrzymaniu np. decyzji środowiskowej czy decyzji o warunkach zabudowy, w których oznaczono ją poprzednią nazwą oraz z pełnym odpisem KRS wnioskuje o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a właściwy organ (oczywiście błędnie ale jednak) odmawia jego wydania ze względu na inną firmę wskazaną w ww. decyzjach. Zdaniem organu w takim wypadku wnioskodawca nie legitymuje się adresowanymi do niego, wymaganymi decyzjami poprzedzającymi.

Oczywistym jest (chyba nie tylko dla prawnika), że zmiana firmy spółki nie powoduje zmiany podmiotowej. Spółka zachowuje swój dotychczasowy byt prawny. Zmianie ulega tylko oznaczenie nazwy podmiotu jako adresata decyzji. Jest to tylko zmiana „techniczna”. Zmianę firmy spółki można porównać do zmiany nazwiska jednego z małżonków wskutek zawarcia małżeństwa. W tym przypadku również mamy przecież do czynienia cały czas z tą samą osobą.

Niezrozumienie sprawy okazuje się jednak dość powszechne. Aby uniknąć problemów na dalszym etapie korzystania z takiej decyzji (np. w toku procesu inwestycyjnego) pojawia się więc potrzeba dostosowania jej treści do stanu rzeczywistego. Na pytanie jak „uaktualnić” decyzję administracyjną nieuwzględniającą zmianę nazwy firmy spółki, niestety przepisy KPA nie dają odpowiedzi. Żaden z trybów przewidzianych w KPA (czy to sprostowanie lub uzupełnienie decyzji, zmiana decyzji, odwołanie się od decyzji, wznowienie postępowania czy stwierdzenie nieważności postępowania) nie jest do końca adekwatny do takiej sytuacji.

Wydaje się, że trybem najbliższym celowi skorygowania decyzji w zakresie wskazania aktualnej nazwy firmy spółki mogłoby być sprostowanie decyzji. W orzecznictwie wyrażono jednak pogląd, że nieprawidłowe oznaczenie strony postępowania w decyzji nie ma charakteru oczywistej pomyłki, a w związku z tym niedopuszczalne jest sprostowanie w tym zakresie.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami!

KONTAKT

Natalia Cytlak, Associate
natalia.cytlak@ngllegal.com
Katarzyna Duda, Intern
katarzyna.duda@ngllegal.com