Energy Weekly Publications #20 Cable pooling – współdzielenie infrastruktury i mocy przyłączeniowej

OZE
}
15 maja 2023

Stale rosnąca liczba odmów w przypadku wniosków
o
wydanie nowych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla źródeł wytwórczych, w połączeniu z opóźnieniami w realizacji nowych inwestycji sieciowych, wpływa na realne ograniczenie rozwoju OZE w Polsce. Rozwiązaniem tego problemu może być współdzielenie istniejącej już infrastruktury i przydzielonej wytwórcom mocy przyłączeniowej.

Cable pooling to możliwość przyłączenia źródeł OZE
o różnym (uzupełniającym się) profilu wytwarzania w tym samym punkcie przyłączenia, przy wykorzystaniu tej samej maksymalnej mocy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej. Przy łącznej mocy zainstalowanej urządzeń wytwórczych przewyższającej moc przyłączeniową, z uwzględnieniem odpowiednich zabezpieczeń i różnej charakterystyki wytwarzania, pojawia się możliwość pełnego wykorzystania przydzielonych mocy przyłączeniowych
i zdolności przesyłowych. Najczęstszym przykładem tego rozwiązania jest ścisła współpraca źródeł wykorzystujących energię wiatrową oraz energię słoneczną, a więc źródeł najczęściej pracujących naprzemiennie ze względu na panujące warunki atmosferyczne (lub idealnie uzupełniających się).

Brak regulacji w zakresie cable pooling’u określany jest obecnie jako jedna z przeszkód w rozwoju odnawialnych źródeł energii, obok braku inwestycji sieciowych, ograniczonej stabilności prawnej czy ograniczeń prawno-administracyjnych przy pozyskiwaniu niezbędnych pozwoleń.

Zgodnie z danymi URE, jedynie w 2022 r. OSD odmówili wydania warunków przyłączenia na łączną moc około 51 GW. Wobec występujących ograniczeń technicznych sieci, cable pooling byłby rozwiązaniem pozwalającym na szybkie przyłączenie nowych mocy wytwórczych, właściwie bez konieczności ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych przez operatorów.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają obecnie prace nad projektem przepisów umożliwiających zastosowanie w Polce konstrukcji cable pooling’u – koncepcji wykorzystywanej już w innych państwach Unii Europejskiej.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com