Jeżeli jako wyznaczony operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub gazowego (OSD) działasz na ograniczonym geograficznie obszarze jednego zakładu przemysłowego, obiektu handlowego lub miejsca świadczenia usług wspólnych i spełniasz przesłanki ustawowe, warto zastanowić się nad koncepcją zamkniętego systemu dystrybucyjnego.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji administracyjnej może uznać dany system dystrybucyjny elektroenergetyczny lub gazowy, do którego podłączonych jest maksymalnie 100 odbiorców paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, za tzw. zamknięty system dystrybucyjny, o ile spełnia on poniższe kryteria:

  • biorąc pod uwagę cały zakres prowadzonej działalności, procesy eksploatacji lub wytwarzania dokonywane przez użytkowników systemu są ze sobą zintegrowane (względy techniczne lub bezpieczeństwa);
  • lub min. 50% dystrybuowanego wolumenu energii elektrycznej lub gazu ziemnego jest zużywane przez właściciela sieci, operatora systemu lub przedsiębiorstwa z nimi powiązane.

Ponadto musi on być zlokalizowany na geograficznie ograniczonym obszarze jednego zakładu przemysłowego, obiektu handlowego lub miejsca świadczenia usług wspólnych.

ZALETY?

Decyzja o zamknięciu systemu dystrybucyjnego, po spełnieniu dodatkowych warunków, może zwolnić OSD z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryfy dystrybucyjnej oraz sporządzania planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com