Przypominamy, że 15 kwietnia mija termin obliczenia i wniesienia opłaty koncesyjnej oraz przesłania stosownych formularzy do Prezesa URE.

Przepisy Prawa energetycznego nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje obowiązek wnoszenia corocznej opłaty do budżetu państwa, obciążającej koszty ich działalności.

Wysokość opłaty koncesyjnej uzależniona jest, co do zasady, od wielkości przychodów z wykonywanej działalności koncesjonowanej, jednak nie może być niższa niż 1 000 zł i wyższa niż 2 500 000 zł. Stanowi ona iloczyn przychodów przedsiębiorstwa energetycznego uzyskanych ze sprzedaży towarów lub usług objętych koncesją, (w danym roku kalendarzowym) oraz współczynnika, określanego przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Obowiązek wniesienie opłaty powstaje na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym przedsiębiorstwo osiągnęło z działalności koncesjonowanej przychód większy lub równy zero.

Współczynnik opłaty koncesyjnej, o którym mowa powyżej, uzależniony jest od rodzaju działalności koncesjonowanej i wynosi obecnie 0,0005 lub 0,0003.

Działalnością koncesjonowaną, z którą związany jest obowiązek wniesienia opłaty jest m.in. wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót ciepłem, wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót energią elektryczną, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami gazowymi, czy obrót, przesyłanie i magazynowanie paliw ciekłych.

Prezes URE udostępnia co roku na stronie Urzędu wzór formularza, który należy wypełnić i przesłać wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty na adres Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com