Przypominamy, że 31 marca mija termin na złożenie wniosku o przyznanie rekompensat za rok 2022, dla podmiotów wykonujących działalność w sektorze lub podsektorze energochłonnym.

System rekompensat związany jest z dozwoloną pomocą publiczną z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach lub podsektorach energochłonnych. Zapobiegać ma ona tzw. ucieczce emisji z krajów Unii Europejskiej, do krajów nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji, a tym samym utracie miejsc pracy i wpływów podatkowych.

O przyznanie rekompensaty mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność m.in. w zakresie: wytwarzania i przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, produkcji papieru i tektur, miedzi, aluminium, ołowiu, cynku, cyny, surówki żelazostopów, żeliwa, stali, wyrobów hutniczych czy np. odzieży skórzanej.

We wniosku należy wskazać m.in. produkt zaliczany do produktów z sektorów i podsektorów energochłonnych, wytwarzany w posiadanej instalacji, a także wielkość jego produkcji, czy powiązane z nią zużycie energii elektrycznej.

Podmiot ubiegający się o rekompensatę musi spełnić szereg warunków określonych w ustawie, w tym:

  • posiadać tytuł prawny do instalacji oraz ją eksploatować;
  • posiadać wdrożony odpowiedni system zarządzania środowiskowego lub zarządzania energią;
  • nie znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów;
  • nie zalegać z zapłatą podatków, innych należności na rzecz państwa, czy składek na ubezpieczenie społeczne.

Rekompensaty wypłacane są z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, zasilanego częścią środków ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com