Energy Weekly Publications #08 Agregacja

ENERGIA ELEKTRYCZNA
}
20 lutego 2023

Dynamiczny rozwój energetyki odnawialnej w państwach Unii Europejskiej wpływa na decentralizację wytwarzania energii elektrycznej i kreuje potrzebę włączania wszystkich grup odbiorców w funkcjonowanie rynku energii elektrycznej. Odbiorcy przemysłowi, komercyjni i odbiorcy w gospodarstwach domowych powinni mieć możliwość oferowania swojej elastyczności poboru oraz rynkowej dostępności energii elektrycznej wytwarzanej we własnym zakresie.  Ułatwieniem dla ich aktywnego udziału w rynku może być tzw. agregacja.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/944, obejmująca m.in. postanowienia dotyczące agregacji, nie została jeszcze w pełni implementowana do krajowego porządku prawnego. Zgodnie z rządowym projektem ustawy (Projekt UC74), agregacja definiowana jest jako działalność polegająca na łączeniu wielkości mocy lub energii elektrycznej oferowanej przez odbiorców lub wytwórców energii elektrycznej, z uwzględnieniem zdolności technicznych sieci, do której są przyłączeni, w celu sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usług systemowych lub usług elastyczności na rynkach energii elektrycznej.

Agregacja ma więc stanowić realne wsparcie dla uczestnictwa mniejszych odbiorców w ramach tzw. odpowiedzi odbioru,  czy usługi elastyczności, związanych ze zmianą zużycia energii elektrycznej w reakcji na sygnały rynkowe, w tym aktualne ceny i stosowane zachęty finansowe. 

Działalność w zakresie agregacji powinna odbywać się na podstawie odrębnej umowy agregacji, zawartej pomiędzy agregatorem, a odbiorcą końcowym energii elektrycznej, wytwórcą energii elektrycznej lub posiadaczem magazynu energii elektrycznej. Agregator powinien mieć prawo wejścia na rynek energii elektrycznej bez konieczności uzyskania aprobaty innych uczestników rynku.

Zgodnie z projektowanym przepisami, podjęcie działalności w zakresie agregacji prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie jednak wymagało uzyskania wpisu do publicznego wykazu prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com

Paulina Harhaj, Junior Associate
paulina.harhaj@ngllegal.com