31 sierpnia mija termin przesłania do ministra właściwego ds. energii aktualizacji procedur postępowania na wypadek wystąpienia zakłóceń w przywozie ropy naftowej lub paliw lub wystąpienia awarii w systemie przesyłowym, przetwórczym lub magazynowym ropy naftowej lub paliw albo potwierdzenia jej aktualności.

Przepisy ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym nakładają na:

  • niektórych handlowców (przywóz powyżej 100 tys. ton ropy naftowej lub paliw),

  • producentów,

  • przedsiębiorców świadczący usługi magazynowania lub przesyłu zapasów interwencyjnych, oraz

  • IV.przedsiębiorców, którym zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów interwencyjnych

– obowiązek opracowania i aktualizowania odpowiednich procedur mających zastosowanie w przypadku wystąpienia zakłóceń na rynku paliw ciekłych w Polsce.

Powinny one zawierać w szczególności sposób, tryb oraz zakładany czas pozyskania dodatkowych dostaw ropy naftowej lub paliw z innych źródeł lub kierunków, dokonywania zmian w strukturze wytwarzania produktów naftowych, uwolnienia zapasów interwencyjnych, przekazywania ministrowi właściwemu do spraw energii informacji o wystąpieniu zakłóceń w dostawach surowców do produkcji paliw lub dostawach samych paliw, a także awarii w systemie przesyłowym, przetwórczym lub magazynowym paliw oraz zapewnienia integralności działania systemów.

Niedopełnienie obowiązku jest zagrożone karą grzywny w wysokości od dziesięciokrotnego do trzydziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie obowiązku. Dodatkowo, minister właściwy ds. energii może nałożyć także karę pieniężną na osobę kierującą działalnością przedsiębiorstwa.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com