Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) jest jednym z kluczowych elementów unijnego pakietu klimatycznego „Fit for 55”, zakładającego ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. w stosunku do poziomu z roku 1990. Celem CBAM jest zapobieganie ucieczce emisji dwutlenku węgla poprzez opodatkowanie importowanych do Unii Europejskiej dóbr związanych ze znaczącym śladem węglowym.

CBAM, jako rodzaj swoistego podatku węglowego, obejmie takie towary, jak m.in.. żelazo, stal, cement, aluminium, nawozy, energię elektryczną, czy pod pewnymi warunkami również pośrednie emisje. CBAM ma tym samym zagwarantować zrównoważenie ceny emisji dwutlenku węgla w ramach przywozu towarów z ceną emisji dwutlenku węgla w produkcji w krajach unijnych.

W pierwszym etapie, rozpoczynającym się od 1 października 2023 r., rozporządzenie CBAM nakłada na importerów jedynie obowiązek sprawozdawczy, obejmujący zgłaszanie emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przy produkcji towarów importowanych na terytorium UE.

W ramach drugiego etapu, rozpoczynającego się od 1 stycznia 2026 r., importerzy będą zobowiązani do składania rocznych deklaracji (do dnia 31 maja każdego roku) w przedmiocie ilości towarów zaimportowanych do UE oraz związanych z nimi wskaźnikiem emisji gazów cieplarnianych (wskaźnik GHG).

W dalszej kolejności CBAM zakłada kupowanie przez unijnych importerów certyfikatów węglowych po cenie, jaką musieliby oni uiścić, gdyby towary zostały wyprodukowane w ramach unijnych reguł ustalania cen emisji dwutlenku węgla. Importerzy będą zobowiązani do przedstawiania pozyskanych certyfikatów CBAM do umorzenia.

W sytuacji, w której producent spoza UE udokumentuje wniesienie stosownej opłaty związanej ze śladem węglowym w państwie trzecim, importer produktu do UE będzie mógł dokonać ewentualnego odliczenia odpowiedniego kosztu.

Regulacje CBAM wejdą w życie z dniem 1 października 2023 r.

Jesteście zainteresowani powyższym tematem?
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Marek Grzywacz, Ph.D., Counsel
marek.grzywacz@ngllegal.com