Energy Weekly Publications #22 Rejestr Podmiotów Przywożących

Energy Weekly Publications #22 Rejestr Podmiotów Przywożących

Rejestr podmiotów przywożących jest jednym z rejestrów prowadzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w związku z procesem zapewniania bezpieczeństwa paliwowego i fiskalnego państwa. Wpis do Rejestru dokonywany jest w drodze decyzji administracyjnej i...
REmarks #3 Bez żadnego trybu

REmarks #3 Bez żadnego trybu

Zdarza nam się prowadzić sprawy, w których, w toku postępowania administracyjnego następuje zmiana firmy wnioskodawcy. Okazuje się wtedy, że znajomość wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym nie jest tak powszechna jak wskazywałoby obowiązujące w tym zakresie domniemanie....
Energy Weekly Publications #18 Decyzja zasadnicza

Energy Weekly Publications #18 Decyzja zasadnicza

Decyzja zasadnicza jest pierwszym krokiem w celu efektywnego zabezpieczenia interesu publicznego pod względem polityki państwa w obszarze jądrowym, a także celów wynikających z polityki energetycznej oraz bezpieczeństwa  energetycznego państwa. Ustawa o przygotowaniu...